Tiếng Việt Tiếng Anh

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

Họ và tên

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Email

Lãnh đạo Viện

Trần Công Thắng

37282908

35651653

0939968686

thang.tran@ipsard.gov.vn
tcthang2001@yahoo.com

Hoàng Vũ Quang

39714349

35577771

0914930862

hoangvuquang@hotmail.com

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

32115823

 

0973689689

ntatuyet@ipsard.gov.vn
snowxhh@gmail.com

Phòng Tổ chức, Hành chính - Tầng 1-2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 024-39711062
Email: tchc.ipsard@gmail.com

Hồ Thị Hải Vân

39722067

 

0834292930

haivan@ipsard.gov.vn

Nguyễn T. Thanh Loan

39722067

 

0982809758

loanthanh.nd@gmail.com

Phạm Thanh Huyền

39722067

 

0945831168

huyenke52c@gmail.com

Nguyễn Thị Thương

39722067

 

 0343411054

ntthuong1095@gmail.com

Đặng Thanh Bính

39722067

 

0393466869

 

Nguyễn Ngọc Hiển

39722067

 

0913393980

 

Vũ Thị Lan

39722067

 

0394018562

lannhu_y@yahoo.com

Phòng Tài chính, Kế toán
 Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội

Hoàng Thị Kim Tuyến

37282630

38355525

0912620902

tuyenvkt29@gmail.com

Nguyễn Việt Hồng

37282630

 

0983124228

nguyenviethong2901@gmail.com

Nguyễn Thị Diệp

37282630

 

0904232336

nguyendiep2991983@gmail.com

Lê Thị Kim Cúc

37282630

 

0987295294

lekimcuc.qm@gmail.com

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Tầng 2, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Email: phongkhoahoc@ipsard.gov.vn

Phạm Thị Ngọc Linh

37282629

 

0942912666

ngoclinh_vn@yahoo.com

Nguyễn Trọng Khương

37282629

 

0915369671

khuongipsard@gmail.com

Nguyễn Thu Hằng

37282629

 

0978606758

nguyenthuhang25@gmail.com

Nguyễn Thị Thảo

37282629

 

0986028110

nguyenthao1111@gmail.com

Phạm Vân Phượng

39723390

 

0352486042

vanphuongph89@gmail.com

Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: bomonttnh@googlegroups.com

Nguyễn Trung Kiên

37282550

 

0918696396

kien.nt@ipsard.gov.vn

Trần Thị Thanh Nhàn

37282590

 

0986883486

nhan.tran@ipsard.gov.vn

Đỗ Văn Hảo

37282590

 

0914506611

dovanhao6611@gmail.com

Nguyễn Thế Long

37282590

 

0986476189

nthelong1986@gmail.com

Nguyễn Việt Hưng

37282590

 

0964897490

hungktb@gmail.com

Bùi Thị Minh Dung

37282590

 

0782101902

annelatrobe@gmail.com

Nguyễn Hải Hà

63298510

 

0982803071

nguyenhaiha74@gmail.com

Bùi Thị Thu Hằng

37282590

 

0973095087

hang.btt.ipsard@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

37282590

 

0973793528

hanguyenthithu90@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Trang

37282590

 

0385382957

tranganh24394@gmail.com

Vũ Thị Lan

37282590

 

0366035149

lanvuttc.neu@gmail.com

Bộ môn NC thể chế nông thôn
 Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội  Tel: 024.37282591
Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Nguyễn Đình Chính

37282591

 

0913049454

chinhae@yahoo.com.vn

Phùng Giang Hải

37282591

 

0913211255

haipg@ipsard.gov.vn

Nguyễn Tiến Định

37282591

 

0983588519

nguyentiendinh2005@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ

37282591

 

0948388588

mynguyenvcs@gmail.com

Phạm Quốc Trị

37282591

 

0949058499

tienquoctri@gmail.com

Phạm Văn Khiên

37282591

 

0974866530

khienphamvan@yahoo.com

Vũ Thị Thu Giang

37282591

 

0948050596

thugianghc@gmail.com

Vũ Thị Kim Mão

37282591

 

0399682818

vtkm2000@yahoo.com

Đỗ Quang Việt

37282591

 

0943372292

kangviet@gmail.com

Nguyễn Mạnh Sơn

37282591

 

0964776821

sonkta55@gmail.com

Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược
Tầng 5, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Email: bomonchinhsachchienluoc@gmail.com

Trương Thị Thu Trang

37286587

 

 0916.978.045

trangmymy@gmail.com

Nguyễn Lệ Hoa

37286587

 

 0912.076.286

nguyenlehoa@gmail.com

Phạm Thiên Hương

37286587

 

0983.006.329

huongpt03@gmail.com

Phan Thị Thu Hà

37286587

 

0916.260.759

ha.phan@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

37286587

 

 0982.637.639

thuy.nguyen@ipsard.gov.vn

Nguyễn Chí Trung

37286587

 

 0965.435.356

trung.nguyen@ipsard.gov.vn

Cao Đức Sơn

37286587

 

 098.813.7226

caoducsonnd@gmail.com

Nguyễn Thị Thúy An

37286587

 

 0936.608.331

an.nguyen@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thu Hằng

37286587

 

 035.2247.948/  0839.86.86.93

nguyenthuhang2093@gmail.com

Bùi Tuấn Anh

37286587

 

0975744353

tuananh.bui.908@gmail.com

Bộ môn NC Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Tầng 3, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội- Email: dnree@ipsard.gov.vn

Trần Đại Nghĩa

37286571

 

0945514735

tran.nghiadai99@gmail.com

Lê Trọng Hải

37286571

 

0904194507

haicres@gmail.com

Phan Thị Thanh Ngà

37286571

 

0374667628

phanthanhnga91@gmail.com

Nguyễn Thị Nga

37286571

 

0866924764

nguyennga54mt@gmail.com

Nguyễn Thị Nhạn

37286571

 

0917612825/
0376297028

nhannguyenkhtn@gmail.com

Phạm Thị Khánh Ly

37286571

 

0588394417/
0989134238

lykhanhpham.94@gmail.com

Đỗ Quang Huy

37286571

 

0963505995

qhuy.do95@gmail.com

Lê Quỳnh Dung

37286571

 

0987089158

dunglq2811@gmail.com

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn                                                           
Tầng 4, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.39725153 - Fax: 024.39726949
-Email: agroinfo@ipsard.gov.vn

Nguyễn Anh Phong

39725153

 

0945659636

phong.nguyen@ipsard.gov.vn

Lê Ngọc Minh

39725153

 

0912425828

minh.le@ipsard.gov.vn

Phan Văn Dần

39725153

 

0977773612

dan.phan@agro.gov.vn

Dương Thị Minh Thu

39725153

 

916227979

thu.duong@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

39725153

 

989085300

huong.nguyen@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Thơm

39725153

 

983256110

thom.nguyen@agro.gov.vn

Đỗ Tiến Thường

39725153

 

0946633057
0386556822

thuong.do@agro.gov.vn

Vũ Huy Phúc

39725153

 

0982288584

phuc.vuhuy@agro.gov.vn

An Thị Thu Hằng

39725153

 

0904698818

hang.an@agro.gov.vn

Quách Đại Vương

39725153

 

0947624067

vuong.quach@agro.gov.vn

Dương Thị Thúy Quỳnh

39725153

 

0366774326

quynh.duong@agro.gov.vn

Tạ Thu Trang

39725153

 

0989180108

trang.ta@agro.gov.vn

Phạm Thu Hà

39725153

 

0912991984

ha.pham@ipsard.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Thanh

39725153

 

0912554029

thanh.nguyen@ipsard.gov.vn

Kim Thị Chúc

39725153

 

0977017220

chuc.kim@agro.gov.vn

Nguyễn Mai Linh

39725153

 

0936200355

mailinh.nguyen411@agro.gov.vn

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

37282550

 

0982198710

nhung.nguyen@cap.gov.vn

Phạm Hải Như

39725153

 

0915541888

nhu.pham@gro.gov.vn

Vũ Xuân Thành

39725153

 

0964933551

thanh.vuxuan@agro.gov.vn
 thanh.vuxuan@chinhphu.vn

Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp
Tầng 5, Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - Tel: 024.37280491 - Fax: 024.37280489
- Email: tuvanchinhsach@cap.gov.vn

Lê Thị Hà Liên

37282550

 

0985505686

lien.le@cap.gov.vn

Nguyễn Ngọc Luân

37282550

 

0912304587

luan.nguyen@cap.gov.vn

Trần Thị Lệ Thuý

37280491

 

0983308688

tranthilethuy@cap.gov.vn

Đỗ Huy Thiệp

37282550

 

0983471569

thiep.do@cap.gov.vn

Nguyễn Văn Hải

37282550

 

0989889933

hai.nguyen@cap.gov.vn

Trần Thị Thái Hoà

37280491

 

0988551258

hoa.tran@cap.gov.vn

Lã Hoài Hương

37280491

 

0985870793

huonghoai93@gmail.com

Nguyễn Thị Thắm

37280491

 

0983979681

tham.nguyen@cap.gov.vn

Bùi Thị Việt Anh

37282550

 

0983174007

anh.bui@cap.gov.vn

Nguyễn Thị Hải Linh

37280491

 

0938061486

n2linhvn@gmail.com

Trần Thị Hương Giang

37282550

 

0989327546

giang.tran@cap.gov.vn

Nguyễn Thu Dương

37282550

 

0912038428

duong.nguyen@cap.gov.vn

Phạm Thùy Linh

37282550

 

0378846220

ptlinh1010@gmail.com

Nguyễn Văn Trọng

37282550

 

0369436358

trong.nguyen@cap.gov.vn

Nguyễn Viết Phong

37282550

 

0966032534

phong.nguyen@cap.gov.vn

Vũ Thị Lan

37282550

 

0982857594

lan.vu@cap.gov.vn

Trần Ngô Bích Ngọc

37280491

 

0328762676

tranngobichngoc306@gmail.com

Nguyễn Phương Anh

37282550

 

0332735231

phuonganhk59hus@gmail.com

Đặng Thị Hoan

37280491

 

0973166078

hoan7920@gmail.com

Nguyễn Thị Tum

37280491

 

0375556862

nguyentumnt@gmail.com

Phạm Thị Thường

37280491

 

0983189466

 

Trung tâm Phát triển nông thôn
Tầng 4-5, Số 16 Thuỵ Khuê, Hà Nội - Fax: 024.37624193
- Email: hanhchinhrudec@gmail.com

Đào Đức Huấn

37624190/91

 

0913006526

duchuanrudec@gmail.com

Nguyễn Mai Hương

37624190/91

 

0974858088

maihuong.nguyenmh@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

37624190/91

 

0904609407

hacuong7779@gmail.com

Vũ Thị Hoàng Vân

37624190/91

 

0979260105

vuhoang.van@gmail.com

Tạ Văn Tưởng

37624190/91

 

0977308600

vantuong89@gmail.com

Bùi Tuấn Anh

37624190/91

 

0904362866

tuananh108.hua@gmail.com

Nguyễn Văn Ba

37624190/91

 

0949999196

vanba228@gmail.com

Phạm Duy Khánh

37624190/91

 

0914370788

khanh.rudec@gmail.com

Phạm Thế Bảo

37624190/91

 

0987356365

baophamthe@gmail.com

Nguyễn Mạnh Cường

37624190/91

 

0984682683

cuongthuy1402@gmail.com

Ngô Sỹ  Đạt

37624190/91

 

0978893899

ngodat275@gmail.com

Đặng Phúc Giang

37624190/91

 

0978864268

dpgiang.ht1984@gmail.com

Đặng Đức Chiến

37624190/91

 

0983124382

dangducchienrudec@gmail.com

Hoàng Minh Huy

37624190/91

 

0918090782

minh_huy@outlook.com

Hoàng Thị Tâm

37624190/91

 

0969982792

hoangthitam2792@gmail.com

Lê Đình Việt

37624190/91

 

0916734383

vietvikhuan@gmail.com

Nguyễn Hương Thảo

37624190/91

 

0352786087

thao.cass@gmail.com

Bạch Lan Phương

37624190/91

 

0943809995

bachphuong2112@gmail.com

Nguyễn Ngọc Yến

37624190/91

 

0904684916

nguyenngocyen.hp@gmail.com

Tăng Thị Phương

37624190/91

 

0936148464

phuongnganxhh56@gmail.com

Trần Thị Phương Ngân

37624190/91

 

0981705210

tangphuong26@gmail.com

Hà Thị Ngọc Bích

37624190/91

 

0395697931

habichptnt57@gmail.com

Trung tâm Chính sách và Chiến Lược Nông Nghiệp Nông Thôn miền Nam - Địa chỉ: Toà nhà Việt Thắng, Tầng 3, số 12, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Tel: 028.39142530/90 - Fax: 028.39142555 - Email: so.ipsard@scap.gov.vn

Extension Number/ Số điện thoại nội bộ

Nguyễn Đức Lộc

111

 

0918107835

loc.nguyen@scap.gov.vn

Ngô Quang Thành

113

 

0937105567

thanh.ngo@scap.gov.vn

Đinh Hữu Hoàng

111

 

0904385809

hoang.dinh@scap.gov.vn

Đỗ Mạnh Hùng

111

 

0909125885

hungdo@scap.gov.vn

Đỗ Đăng Huy

111

 

0909454619

huy.do@scap.gov.vn

Đinh Thu Hương

113

 

0909703268

dinhthuhuong@scap.gov.vn

Đặng Thị Hạnh

108

 

0908794889

hanh.dang@scap.gov.vn

Nguyễn T. Hồng Loan

113

 

01227828886

loan.nguyen@scap.gov.vn

Trần Thị Út Linh

113

 

0987361154

utlinh@scap.gov.vn

 

TIN TỨC
Ngành sữa trước áp lực hội nhập: Thay đổi hoặc bị đánh bại bởi sữa ngoại
Chinh phục thị trường châu Âu bằng nông nghiệp 4.0
Người Việt chi 500 tỷ đồng mỗi năm cho thực phẩm hữu cơ nội địa
THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN KHÁCH
Xuất khẩu nông sản thời thương chiến Mỹ – Trung
Đi “chợ” châu Âu, cần có chỉ dẫn địa lý

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 08.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 07.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 06.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 05.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 04.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 03.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 02.2019Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 12.2018 và năm 2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi