Kiến Nghị Chính Sách

Bản tin kiến nghị chính sách số 1

21-04-2010

Tái cấu trúc nền kinh tế vượt qua suy giảm kinh tế toàn cầu đẩy mạnh phát triển

Tại Việt Nam đang đồng thời diễn ra nhiều quá trình biến đổi khác nhau, làm thay đổi sâu sắc kết cấu kinh tế xã hội đất nước...Chi tiết