Văn bản chính sách mới

Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhóm mặt hàng đường ăn

15-03-2011

Ngày 01 tháng 03 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2011/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.07 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 được quy định tai Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính (bao gồm: đường mía; đường củ cải; đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu; đường trắng; các loại khác…) được quy định mức thuế suất đồng bộ là 15% (mười lăm phần trăm).
So với quy định trước đây tại Thông tư số 184/2010/TT-BTC thì thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng đường thuộc nhóm trên đã được điều chỉnh theo hướng giảm xuống từ 10-25%, cụ thể như: đường mía giảm từ 25% xuống 15%; đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu giảm từ 40% xuống 15%; đường trắng tinh luyện giảm từ 40% xuống 15%.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Chi tiết thông tư xem biểu đính kèm 

Chuyên gia Phạm Thị Tước

Các tin khác: