Phòng Chống Tham Nhũng

Kế hoạch PCTN năm 2019 của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

28-01-2019

Quyết định số 10/QĐ-CSCL, ngày 28/01/2019 v/v ban hành Kế hoạch PCTN năm 2019 của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.

Chi tiết:

Quyết định số 10/QĐ-CSCL, ngày 28/01/2019 v/v ban hành Kế hoạch PCTN năm 2019 của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.

Các tin khác: