Tiếng Việt Tiếng Anh
IPSARD Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2010.

Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2010.

- Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 9 năm 2005, của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Quyết định số 65/2005/QĐ-BNN-TCCB, ngày 27 tháng 10 năm 2005, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-BNN-TTr ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định 3573/QĐ-BNN-TTr ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Căn cứ Quyết định 12/QĐ-CSCL ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;.

- Xét đề nghị của Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

Điều 2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện căn cứ vào Kế hoạch này để lập kế hoạch hành động cụ thể cho đơn vị mình, báo cáo Viện trước ngày 28/02/2010 và báo cáo thực hiện định kỳ hàng quý, nửa năm và cuối năm theo quy định.

Điều 3. Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Giám đốc trung tâm, Giám đốc Cơ sở phía Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Download toàn văn quyết định tại đây

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Đề xuất dán nhãn cho mặt hàng nông sản
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc ngày càng khó!
Nông sản Mỹ "đổ bộ" vào Việt Nam
Hàng nông sản Việt “chuyên nghiệp hoá” để vào Trung Quốc
IPSARD tổ chức gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế
Tháo gỡ các rào cản chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn ĐBSCL
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi