Tiếng Việt Tiếng Anh
Kế hoạch hành động năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ và Thủ trưởng đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới công chức, viên chức và người lao động, từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

- Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 9 năm 2005, của Thủ tướng Chính phủ thành lập Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Quyết định số 65/2005/QĐ-BNN-TCCB, ngày 27 tháng 10 năm 2005, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Căn cứ Quyết định số 3540/QĐ-BNN-TC ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch hành động năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hành động năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Giám đốc trung tâm, Giám đốc Cơ sở phía Nam và Trưởng ban Thanh tra nhân dân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Download toàn văn quyết định tại đây

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Nghệ An: Giải pháp để phát triển chăn nuôi
Kế hoạch hành động năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Xây dựng nông thôn mới: Không chờ đợi!
TP Lào Cai: Chú trọng sản xuất rau an toàn, hoa chất lượng cao
Vì sao trồng rừng Dự án 661 ở Tuần Giáo không đạt chỉ tiêu?
Điện Biên: Pa Thơm xây dựng điểm sáng vùng biên no ấm

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi