Hợp tác trao đổi thông tin mô hình hoạt động giữa Việt Nam và Trung Quốc

09/02/2007

TS Francis Tuan, chuyên gia về Trung Quốc, USDA, đã có buổi giới thiệu về chương trình hợp tác giữa Trung Quốc và USDA về phân tích và dự báo thị trường nông sản.

Theo thoả thuận giữa Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Kinh tế (ERS) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cuối tháng 1 năm 2007, Trung tâm thông tin - Viện Chính sách và Chiến lược PTNT đã tổ chức chương trình trao đổi thông tin giữa đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, do TS. Francis Tuan dẫn đầu với các đơn vị thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp PTNT

TS Francis Tuan, chuyên gia về Trung Quốc, USDA, đã có buổi giới thiệu về chương trình hợp tác giữa Trung Quốc và USDA về phân tích và dự báo thị trường nông sản. Chương trình này đã giúp đỡ Trung Quốc tăng cường năng lực xây dựng và phổ biến thông tin thị trường có chất lượng cao nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp tư nhân và Chính phủ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trọng tâm của chương trình bao gồm phân tích thị trường ngành hàng, xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường và phân tích kinh tế.

Cùng đoàn chuyên gia, ông Li Ke, Trợ lý Tổng Giám đốc Trung tâm thông tin về ngành hàng dầu ăn và lương thực quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), đã trình bày về cơ cấu tổ chức và hoạt động của CNGOIC cũng như lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động phân tích và dự báo thị trường nông sản Trung Quốc.

Để giúp cho CNGOIC hiểu về mô hình hoạt động của Viện, Quyền Giám đốc Trung tâm thông tin, Phạm Quang Diệu đã dẫn đoàn chuyên gia đi thăm và trao đổi thông tin với các lãnh đạo Viện, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn Chính sách (CAP), Trung tâm thông tin - Bộ NN&PTNT (ICARD).

Trung tâm thông tin về ngành hàng dầu ăn và lương thực quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) được thành lập từ năm 1993, trực thuộc Uỷ ban lương thực quốc gia. Năm 2007, Trung tâm bao gồm 7 phòng với 40 nhân viên. Quỹ tài chính hàng năm của Trung tâm là 4 triệu yuan, trong đó 1 triệu yuan là nguồn tài trợ của Chính phủ và 3 triệu yuan là nguồn thu từ báo cáo dự báo ngành hàng phát hành.

Đinh Thị Kim Phượng


Tin khác