Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Xuân 2007 cho các địa phương

11/04/2007

Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 6/4/2007 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4207/BTC-NSNN ngày 28 tháng 3 năm 2007,

Quyết định :

Điều 1.Trích 95,1 tỷ đồng (chín mươi năm tỷ , một trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương phục vụ công tác chống hạn vụ Xuân năm 2007(tiền điện , xăng dầu bơm nước vượt định mức , nạo vét các cửa lấy nước, trục sông chĩnh tăng thêm so với mức bình thường ...) Phân bổ cụ thể cho các tỉnh như sau :

1. Bắc Ninh: 9,6 tỷ đồng

2. Hà Tây 13,3 tỷ đồng

3. Hưng Yên 8,0 tỷ đồng

4. Hải Dương 6,5 tỷ đồng

5. Thái Bình 6,9 tỷ đồng

6. Hà Nam 12,1 tỷ đồng

7. Nam Định 5,1 tỷ đồng

8. Ninh Bình 11,3 tỷ đồng

9. Vĩnh Phúc 4,0 tỷ đồng

10. Phú Thọ 5,7 tỷ đồng

11. Bắc Giang 4,9 tỷ đồng

12. Sơn La 1,5 tỷ đồng

13. Hoà Bình 4,2 tỷ đồng

14. Nghệ An 2,0 tỷ đồng

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có tên nêu trên chịu trách nhiệm quản lý , sử dụng khoản kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư , Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tin khác