Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính

04/09/2007

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/7, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính Rà soát, phát hiện, loại bỏ thủ tục không phù hợp, đặc biệt là các thủ tục về phê duyệt dự án, đấu thầu quản lý đầu tư, xây dựng, cấp đất nhằm sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp trong lĩnh vực này; ban hành văn bản hướng dẫn những thủ tục hành chính đã được phân cấp, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, thông suốt. Đồng thời, ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhằm đưa các văn bản luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa X) về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước". Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành công việc nêu trên, có báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 30/ 8/2007

Tin khác