Xuất bản ấn phẩm Tiếng Anh hai cuốn sách về Nông nghiệp Nông thôn- Nông dân

05/10/2009

AGROINFO - Ấn phẩm Tiếng Anh hai tác phẩm: "Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa" và Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, hôm nay và mai sau" vừa được Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành...

Đây là hai tác phẩm quan trọng về các vấn đề "Tam Nông" của Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD. Ấn phẩm Tiếng Việt của hai tác phẩm trên đã được xuất bản và tái bản nhiều lần, góp tiếng nói quan trọng vào việc hình thành chính phát triển Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân.

Bản Tiếng Anh được ấn hành nhằm giới thiệu với thế giới về công tác nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn ở Việt Nam.

 
 Ấn phẩm Tiếng Anh sẽ góp phần kết nối quá trình nghiên cứu chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam với thế giới

AGROINFO


Tin khác