Lập ngân sách tại cấp quốc gia

17/12/2008

Ngân sách phải được tách biệt giữa Nguồn vốn của nhà tài trợ và nguồn vốn đối ứng theo Văn kiện Chương trình. Ngoài ra, ngân sách phải được Ban chỉ đạo cấp quốc gia phê duyệt. Quy trình phê duyệt được thể hiện bằng sơ đồ dưới đây.

Khi một bước trong quy trình không nêu rõ thời điểm thì có nghĩa là thời điểm chưa được quy định.

Quy trình lập ngân sách hàng năm tại cấp quốc gia

Chính phủ ban hành chỉ đạo về lập ngân sách chậm nhất đến ngày 31 tháng 5

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn đến các tỉnh chậm nhất đến ngày 10 tháng 6

Các hợp phần cấp quốc gia bắt đầu lập ngân sách trong tháng 6

Kế hoạch hoạt động và ngân sách được các đối tác xem xét và đưa ra nhận xét

(từ tháng 7 đến tháng 9)

Vụ Tài chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTN) chịu trách nhiệm tổng hợp ngân sách và lập tài liệu ngân sách trình để xin phê duyệt

Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt

Bộ NN&PTNT tổng hợp ngân sách cấp Tỉnh và cấp Quốc gia & gửi cho Bộ Tài Chính

chậm nhất đến ngày 10 tháng 9

Bộ Tài chính phê duyệt

Trình ngân sách lên Thủ tướng Chính phủ

chậm nhất đến ngày 20 tháng 11

Trình ngân sách lên Quốc hội

Vụ Tài chính thuộc Bộ NN&PTNT phân bổ ngân sách được phê duyệt cho các hợp phần cấp quốc gia chậm nhất đến ngày 10 tháng 12

Các hợp phần cấp quốc gia bắt đầu các hoạt động


(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác