Quy trình ngân sách liên quan đến các yêu cầu cấp vốn bổ sung

17/12/2008

Trong giai đoạn khởi động, ngân sách Chương trình sẽ không được phê duyệt theo quy trình phê duyệt ngân sách thông thường. Do đó, cần sử dụng quy trình phê duyệt ngân sách bổ sung đối với ngân sách Chương trình cho giai đoạn này (đó là ngân sách được phê duyệt ngoài quy trình phê duyệt ngân sách thông thường) như sau:

Ngân sách bổ sung được lập dựa trên các Tài liệu Chương trình, và không phụ thuộc vào tính sẵn có của các nguồn vốn trong ngân sách hiện tại

Vụ Tài chính thuộc Bộ NN&PTNT tổng hợp các kế hoạch ngân sách bổ sung cho Hợp phần (và các kế hoạch ngân sách bổ sung cho tỉnh, nếu có) trình lên Ban chỉ đạo. Sau khi Ban chỉ đạo phê duyệt, kế hoạch ngân sách được trình lên Bộ NN&PTNT

và Bộ Tài chính.

Bộ NN&PTNT cùng với Bộ Tài chính lập đề xuất cụ thể

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ngân sách bổ sung và trình lên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin phê duyệt

Chương trình có thể sử dụng tối đa 75% ngân sách bổ sung trước khi ngân sách được phê duyệt chính thức.


(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác