Dòng luân chuyển vốn

17/12/2008

Đại sứ quán Đan Mạch sẽ chuyển vốn bằng Đồng Việt Nam vào Kho bạc Nhà nước Trung ương hai lần một năm. Kho bạc Nhà nước Trung ương phải gửi giấy xác nhận cho Đại sứ quán Đan Mạch. Sau đó, vốn của Chương trình được chuyển cho các đơn vị thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước. Thanh toán từ Đại sứ quán Đan Mạch

Đại sứ quán Đan Mạch sẽ chuyển vốn bằng Đồng Việt Nam vào Kho bạc Nhà nước Trung ương hai lần một năm. Kho bạc Nhà nước Trung ương phải gửi giấy xác nhận cho Đại sứ quán Đan Mạch.

Sau đó, vốn của Chương trình được chuyển cho các đơn vị thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước.

Thanh toán từ Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Trung ương, Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc huyện sẽ thanh toán các chi phí phát sinh của các đối tác thực hiện Chương trình dựa trên các phiếu chi đã được các đối tác thực hiện phê duyệt và chuyển tới Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước chỉ giải ngân vốn theo kế hoạch và ngân sách mới nhất đã được duyệt. Các khoản chi phí vượt quá ngân sách hoặc định mức chi phí đã phê duyệt sẽ không được thanh toán. Chứng từ kế toán bao gồm kế hoạch dự án đã được duyệt, bảng lương, hóa đơn, giấy biên nhận và hợp đồng.

Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ giải ngân vốn khi:

• Hạng mục chi phí có trong kế hoạch chi tiết và dự toán chi phí đã được duyệt cho hợp phần quốc gia;

• Hạng mục chi phí nằm trong định mức chi phí quy định trong các thông tư của chính phủ. Nếu không có định mức chi phí cho một loại chi phí cụ thể, hợp phần có trách nhiệm tính toán và thống nhất một định mức chi phí với Bộ Tài chính; và

• Có đầy đủ chứng từ kế toán cho khoản chi, đã được phê duyệt của người có thẩm quyền phê duyệt thanh toán (ví dụ chủ tài khoản).

Các khoản chi trả trực tiếp của Nhà tài trợ

Các khoản thanh toán cho các Chuyên gia Tư vấn Quốc tế sẽ được Bộ Ngoại giao Đan Mạch chi trả trực tiếp. Các Cố vấn Kỹ thuật Quốc tế, kể cả ngắn hạn và dài hạn, sẽ được trả lương trực tiếp từ Chính phủ Đan Mạch. Các khoản thanh toán này sẽ không được đưa vào hệ thống báo cáo tài chính định kỳ. Hàng quý, một bản tóm tắt các khoản thanh toán đó được in từ hệ thống sổ sách kế toán của Đại sứ quán sẽ được cấp cho Ban Điều phối Trung ương và các ban quản lý cấp tỉnh. CCU và các PMU sẽ duy trì việc ghi sổ các khoản thanh toán đó để phục vu việc lập báo cáo lên Ban Chỉ đạo liên quan để phục vụ mục đích giám sát. CCU và các PMU cần thông báo cho Đại sứ quán Đan Mạch về bất kỳ chênh lệch nào giữa nội dung công việc được lập hóa đơn và công việc đã triển khai.

Giới hạn sử dụng vốn

Ban Quản lý Chương trình tại tất cả các cấp, bao gồm cả các hợp phần quốc gia, tỉnh, huyện, xã và thôn bản, có trách nhiệm đảm bảo rằng những giới hạn sử dụng vốn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Việc không tuân thủ hướng dẫn của Chương trình có thể dẫn đến việc phải hoàn trả cho Chương trình các khoản vốn đã sử dụng sai mục đích.

Tài khoản ngân hàng

Vốn cấp cho Chương trình sẽ được chuyển vào một tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Vốn cấp cho các tỉnh sau đó được chuyển vào các tài khoản tại các Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Lãi tiền gửi ngân hàng

Chương trình không được nhận lãi tiền gửi ngân hàng vì vốn được gửi trong các tài khoản không tính lãi tại Kho bạc Nhà nước.

Trừ khi có thỏa thuận khác, bất kỳ khoản tiền lãi nào thu được từ các tài khoản ngân hàng phải được trả lại cho Đại sứ quán Đan Mạch vào cuối mỗi năm tài chính. Lãi tiền gửi ngân hàng cần được hạch toán rõ trong các sổ sách kế toán.

Vốn chưa sử dụng

Vốn chưa sử dụng của Chương trình từ năm hiện hành sẽ được tự động kết chuyển sang năm tiếp theo. Số vốn chưa sử dụng này sẽ được bổ sung vào ngân sách được duyệt của năm tiếp theo hoặc Ban Chỉ đạo sẽ quyết định hình thức sử dụng.

Vốn không sử dụng khi kết thúc Chương trình phải được hoàn trả lại cho Đại sứ quán Đan Mạch hoặc nếu hiệp định được gia hạn, phần vốn không sử dụng này được gộp vào các khoản tài trợ sau đó.


(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác