Những khám phá và đề xuất của Hợp phần trung ương dự án ARDSPS sau chuyến công tác đến thăm các tỉnh Miền núi phía bắc 17-24 tháng 7, 2008

16/03/2009

Hợp phần Trung ương dự án “Hỗ trợ chuơng trình phát triển nông nghiệp nông thôn (ARDSPS) đến thăm ba tỉnh mục tiêu khu vực Tây Bắc – Lào Cai, Lai Châu, và Điện Biên Phủ – từ 17 đến 24 tháng 7 2008.

Thảo luận với các đối tác địa phương cho thấy nhu cầu tăng cường chính sách và chiến lược cho miền núi rất phổ biến. Kết quả là, đại diện các tỉnh và huyện đều thể hiện mối quan tâm tham gia đối thoại chính sách, trong đó có xác định các ưu tiên nghiên cứu. Rõ ràng, chiến lược tổng thể dự án ARDSPS, gắn kết sự nghiệp phát triển thực tế với nghiên cứu chính sách và kỹ thuật mang lại tiềm năng rất lớn cho chương trình giảm nghèo vùng mục tiêu của dự án nói riêng và thúc đẩy chương trình phát triển miền núi Việt Nam nói chung.

Có ý kiến cho rằng nên bắt đầu tập trung nghiên cứu kỹ thuật và chính sách vào một số vấn đề phát triển mang lại lợi ích chung cho vùng mục tiêu, hơn là chia thành 2 lĩnh vực nghiên cứu. Điều này sẽ thúc đẩy sự cộng tác, nguồn lực, tính tập trung và tầm nhìn của chương trình. Tiến trình cũng sẽ hỗ trợ phân tích so sánh giữa các vùng mục tiêu và qua đó phổ biến bài học kinh nghiệm và khả năng nhân rộng mô hình. Bước đầu, các vấn đề ưu tiên cần được xác định thông qua các Ban ngành chính phủ, nhưng cũng nên phản ánh mong muốn và ưu tiên của người dân. Tại Tây bắc, quản lý đất đai bền vững, đa dạng hoá cây trồng, và phát triển chăn nuôi là một trong những ưu tiên phát triển được đề cập đến; nghiên cứu phân tích về khuyến nông, phát triển lúa nương, sản xuất thức ăn chăn nuôi, và chế biến nông sản sẽ phù hợp với mong muốn của địa phương.

Tuy nhiên, tập trung tăng cường công tác giảm nghèo, trước mắt thông qua phân tích hiện trạng đói nghèo trong khuôn khổ chương trình, gắn liền với các chiến lược giảm nghèo hiện có tại các tỉnh và huyện.

Đương nhiên, một số mô tả về cơ cấu tổ chức và quy trình trong Văn kiện Chương trình cần phải điều chỉnh. Trước mắt, dự án nên quan tâm đến công tác thống nhất quy chế tài chính và thủ tục đấu thầu, phuơng tiện thúc đẩy sự tham gia, quy trình lập kế hoạch công tác và ngân sách, cũng như phân bổ nguồn nhân lực. Các phương tiện thông tin liên lạc cũng khá quan trọng, vd. sử dụng công nghệ thông tin.

Mục lục

1. Giới thiệu

Mục tiêu

Thành phần

Lộ trình

Viết tắt

2. Những phát hiện

Vấn đề phát triển

Giảm nghèo

Các chiến lược phát triển và chương trình ARDSPS

Phân tích chính sách

Ưu tiên nghiên cứu

Hội thảo vùng về đối thoại chính sách

Đầu mối đối thoại chính sách

Đánh giá môi trường chiến lược SEA

Quản lý thông tin

Hỗ trợ công tác khuyến nông

Đầu tư và đào tạo

Quản lý ARDSPS

Định mức chi

3. Kiến nghị

Tải File


Ban quản lý CCMU ARDSPS

Tin khác