Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn VSTP trong sản xuất Thuỷ sản

30/10/2009

AGROINFO - Ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ NN và PT NT ban hành Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất Thủy sản...

Bộ NN & PTNT đã đưa ra 13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản.

 
 Chế biến Thủy sản phải đảm bảo đúng quy chuẩn về VSATTP

1.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

      Ký hiệu:   QCVN 02 - 01: 2009/BNNPTNT

2.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP

      Ký hiệu:   QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT

3.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 03: 2009/BNNPTNT

4.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 04: 2009/BNNPTNT

5.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến thuỷ sản khô - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 05: 2009/BNNPTNT

6.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 06: 2009/BNNPTNT

7.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 07: 2009/BNNPTNT

8.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 08: 2009/BNNPTNT

9.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Kho lạnh thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 09: 2009/BNNPTNT

10.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 10: 2009/BNNPTNT

11.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chợ cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm                      

    Ký hiệu:   QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT

12.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cảng cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 12: 2009/BNNPTNT

13.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Tàu cá - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

    Ký hiệu:   QCVN 02 - 13: 2009/BNNPTNT

Các quy chuẩn này sẽ là căn cứ để quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động chế biến Thủy sản. Từ ngày 1-2-2010 , Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành.

Xem toàn văn tại đây

AGROINFO


Tin khác