Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

17/11/2009

Ngày 27-10-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 128/2009/QĐ-TTg quy định về Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế các Quyết định số 110/2003/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ngành Thủy sản; số 22/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm những tin, tài liệu sau:

1. Tài liệu về vùng rừng núi, biên giới, hải đảo và trong đất liền thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến phòng thủ đất nước.

2. Kế hoạch tham gia phòng thủ đất nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch động viên tàu, thuyền thủy sản phối hợp Bộ Quốc phòng đối phó với tình trạng chiến tranh.

3. Tài liệu, số liệu tuyệt đối về dự trữ chiến lược quốc gia, các công trình trọng điểm, đặc biệt liên quan đến quốc phòng, an ninh trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Nội dung chuẩn bị đàm phán liên quan đến phân định vùng biển và khu vực đánh cá chung trên biển giữa Việt Nam và các nước có biển tiếp giáp.

5. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm những tin, tài liệu sau:

1. Các loại ảnh hàng không và số liệu về điểm tọa độ, độ cao, bản đồ phục vụ công tác điều tra quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến mục tiêu quốc phòng, an ninh.

2. Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết công nghệ mới trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng – an ninh, kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ chưa công bố hoặc không công bố.

3. Tin, tài liệu liên quan đến dự án, chương trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đấu thầu quốc tế chưa công bố.

4. Phương án, nội dung chuẩn bị đàm phán, văn bản đàm phán và kết quả các cuộc đàm phán, ký kết về nông nghiệp và phát triển nông thôn với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế (trừ những tin, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này) chưa công bố hoặc không công bố.

5. Tin, tài liệu về nguồn lợi thủy sản, mẫu vật có giá trị được thu thập từ nước ngoài chưa công bố hoặc không công bố.

6. Kế hoạch nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng đặc biệt giữ vị trí trọng yếu trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa công bố hoặc không công bố.

7. Kế hoạch điều động tàu, thuyền ra khai thác ở vùng biển Đông và vùng biển quần đảo Trường Sa trong các tình huống đặc biệt để bảo vệ chủ quyền quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh (trừ những tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này).

8. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Xem toàn văn tại đây
AGROINFO (KG theo www.Vietlaw.gov.vn )


Tin khác