Tăng cường truyền thông đối thoại chính sách về nông nghiệp nông dân, nông thôn

04/12/2009

AGROINFO – Tài liệu tham khảo được thực hiện bởi Thạc sĩ Phạm Hoàng Ngân, PGĐ AGROINFO…

Hơn một thập kỷ trở lại đây, ở nước ta, Thông tin và Truyền thông có những bước phát triển đột biến, đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển của mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội.Tuy nhiên, đang có sự khác biệt trong khả năng tiếp cận truyền thông giữa các nhóm đối tượng, các khu vực trong cả nước. Lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin truyền thông.

Tài liệu là một nghiên cứu công phu, có tính thực tiễn sâu sắc. Ảnh KG

Người nông dân Việt Nam đang tham gia vào nền kinh tế thị trường và chịu tác động ngày càng mạnh của sự cạnh tranh. Thông tin đang trở thành một nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của họ. Nhưng thời gian qua, mức độ tiếp cận thông tin của nhà nông còn rất hạn chế, thiếu tính toàn diện và hiệu quả. Bởi thế, người nông dân vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ vì thiếu thông tin về giá nông sản trên thị trường mà không ít nơi, người nông dân bị thương lái ép giá, bán nông sản với giá thấp và mất đi lợi nhuận từ sản xuất.

Thực trạng đó cho thấy cần chú trọng hoàn thiện hoạt động thông tin, truyền thông cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh truyền thông Tam nông sẽ làm gia tăng sức mạnh cho nhà nông, góp phần thu hẹp khoảng cách và gia tăng cơ hội phát triển cho khu vực nông thôn. Tăng cường và hoàn thiện truyền thông về nông nghiệp – nông thôn – nông dân sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị Quyết 224NQ/TƯ của Đảng về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Trước thực tế đó, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện bản tin tham khảo “Tăng cường truyền thông đối thoại chính sách về nông nghiệp nông dân, nông thôn” nhằm góp những ý kiến thúc đẩy hoạt động truyền thông Tam nông hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp – nông thôn và đời sống của nhà nông. Tài liệu tham khảo này được thực hiện dựa vào kết quả nghiên cứu của IPSARD và các tác phẩm: “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam – Hôm nay và mai sau” của Ts Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD, “Truyền thông Nông nghiệp – nông thôn – nông dân của tác giả Phạm Hoàng Ngân.

Tăng cường truyền thông đối thoại chính sách NN-NT-ND

IPSARD


Tin khác