Sửa một số tiêu chí NTM

14/09/2011

Đó là kiến nghị của Bộ NN-PTNT trong buổi làm việc mới đây với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Sự phối hợp giữa các Bộ còn hạn chế
Theo BCĐTƯ Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay có 42/63 tỉnh, thành đã thành lập Văn phòng điều phối (VPĐP). 60% số huyện đã thành lập BCĐ cấp huyện, 65% số xã thành lập BQL xây dựng NTM cấp xã. Một số tỉnh như Thái Bình, Hà Tĩnh… đã thành lập BCĐ cấp xã, giao Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban.
Đào tạo nghề lao động nông thôn còn bất cập
 
Về bộ phận giúp việc BCĐ, có 40 tỉnh thành lập Văn phòng điều phối theo đúng hướng dẫn của TƯ, 20 tỉnh thành lập tổ công tác giúp việc BCĐ. Các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh thành lập Ban Xây dựng NTM, là cơ quan ngang Sở, trực thuộc UBND tỉnh.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng đánh giá, hoạt động của BCĐ các cấp còn chưa tập trung, nhiều thành viên BCĐ còn chưa hiểu rõ nội dung xây dựng NTM; bộ máy chưa thống nhất về mô hình tổ chức; bộ phận giúp việc chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, ít cán bộ chuyên trách; sự gắn kết chưa được chặt chẽ, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể; kinh phí đào tạo còn chưa đủ cho hoạt động của BCĐ các cấp và chưa có chế độ phụ cấp cho cán bộ vận hành Chương trình…
Về công tác đào tạo cho cán bộ vận hành Chương trình, Bộ NN-PTNT đã hoàn thiện được 8/12 chuyên đề phục vụ công tác đào tạo, tổ chức tập huấn hơn 600 cán bộ triển khai xây dựng NTM ở các địa phương chỉ đạo điểm với hơn 30 lớp tập huấn.
Theo báo cáo của các địa phương, đã có 45/63 tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với VPĐP TƯ tổ chức tập huấn cho cán bộ triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp tỉnh, cấp huyện và các xã điểm của địa phương. Trong đó 15 tỉnh đã triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ các xã, 18 tỉnh mới chỉ tập huấn được cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện.
Tuy nhiên, việc chuẩn hóa tài liệu phục vụ công tác tập huấn còn chậm, đội ngũ giảng viên còn thiếu. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong triển khai công tác tập huấn còn hạn chế, chưa gắn kết việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hệ thống trường quản lý cán bộ cấp tỉnh chưa vào cuộc.
Về công tác quy hoạch, các địa phương đã có 50% số xã (khoảng 4.500 xã) đang triển khai công tác quy hoạch, trong đó 200 xã (chiếm 2% xã) hoàn thiện quy hoạch chung và một số quy hoạch chi tiết cần thiết.
Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho biết về quy hoạch, văn bản hướng dẫn riêng của 3 Bộ còn một số điểm chưa đồng nhất, một số tiêu chuẩn ngành còn chưa phù hợp hoặc chưa có hướng dẫn. Năng lực cán bộ xã còn hạn chế nên không thể thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ quy hoạch xã NTM mà phải dựa vào các đơn vị tư vấn trong khi cả nước chỉ có 400 đơn vị tư vấn chuyên ngành…
Hiện Bộ NN-PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT dự thảo Thông tư liên tịch về quy hoạch thay thế các hướng dẫn riêng của 3 Bộ trước đây. Kế hoạch phấn đấu đến cuối 2011 hoàn thành quy hoạch chung cho 50% số xã, trong đó 20% số xã hoàn thành xong công tác quy hoạch.
BCĐ TƯ Chương trình MTQG xây dựng NTM đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn, đồng thời kiểm tra giám sát, bám sát tình hình thực hiện ở cơ sở để sớm chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.
Sớm sửa tiêu chí NTM
Thứ trưởng cũng đề nghị Trưởng BCĐ TƯ cho ý kiến thống nhất về bộ máy tổ chức. Trong đó ở cấp tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình là Chủ tịch UBND tỉnh và giúp việc cho BCĐ là Văn phòng điều phối Chương trình. Đề nghị bổ sung thêm 1 PGĐ Sở NN-PTNT chuyên trách, nghiên cứu cho phép BQL Xây dựng NTM cấp xã có con dấu và tài khoản riêng về xây dựng NTM. Có quyết định về chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm…
Đề nghị tập trung nguồn vốn cho Chương trình. Theo đó năm 2012 cần huy động khoảng 9.200 tỷ đồng (trong đó vốn cho Chương trình khoa học phục vụ nông nghiệp, nông thôn khoảng 100 tỷ). Đối với các tỉnh tự cân đối ngân sách cần có cơ chế điều tiết ngân sách phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho địa phương thực hiện Chương trình…
Đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn. Cụ thể Bộ Công thương hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện ở nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn tiêu chí nhà ở NTM, Bộ TT-TT hướng dẫn đưa thông tin về thôn, xã, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về công tác vùng sâu, vùng xa.
+ Theo báo cáo của các địa phương, đến nay 63 tỉnh, thành phố đều đã hoàn thành việc đánh giá sơ bộ thực trạng NTM theo 19 tiêu chí. Theo đó đạt 15 đến 18 tiêu chí có 1,2% số xã; đạt từ 12 đến 14 tiêu chí có 3,3% số xã, đạt từ 8 đến 9 tiêu chí có 13% số xã. Còn lại 82,5% đạt dưới 8 tiêu chí. Đến nay mới có khoảng 45% số xã đang xây dựng đề án, trong đó 700 xã (chiếm 7,6%) đã hoàn thành xây dựng đề án.
+ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị BCĐ TƯ sơ kết Chương trình NTM, kiện toàn Ban chỉ đạo từ TƯ đến cơ sở; đồng thời xem xét lại một số tiêu chí về NTM. Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch NTM phải tính đến lâu dài và đề nghị BCĐ các cấp kiểm tra lại toàn bộ công tác quy hoạch NTM.
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/135/135/135/83709/Default.aspx


Tin khác