Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 2

12/04/2013

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 2:
Xây dựng, cập nhật và duy trì nội dung trang web/diễn đàn
1.           Đặt vấn đề:
            Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các ngành hàng. Một trong những điểm yếu của ngành hàng Việt Nam là thiếu một cơ quan điều phối thống nhất toàn bộ ngành hàng. Trong những năm qua, IPSARD đã tiến hành một số nghiên cứu về cà phê và cacao. Từ các đề xuất của IPSARD và một số cơ quan có liên quan cũng như học hỏi kinh nghiệm quốc tế, Bộ NN&PTNT đã có chủ trương xây dựng các ban điều phối ngành hàng của Việt Nam.
            Ban điều phối ca cao đã được thành lập vào 11/4/2005, trực thuộc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, có chức năng nhiệm vụ là tư vấn cho Bộ về các vấn đề liên quan đến phát triển cacao ở Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban điều phối cà phê với đại diện của các tác nhân trong ngành hàng. Dự kiến Ban điều phối cà phê sẽ được thành lập trong năm 2013 với các chức năng rộng hơn Ban điều phối cacao: điều phối các nguồn lực trong hoạt động sản xuất, chế biến và thương mại; nghiên cứu và đề xuất chiến lược chính sách; hỗ trợ và thực hiện các chương trình và dự án phát triển;...
            Các ban điều phối ngành hàng trên sẽ là một kênh phổ biến và kết nối hiệu quả và bền vững các thông tin và hoạt động của ngành hàng giữa tất cả các tác nhân cả về thị trường, kỹ thuật và chính sách,...Đề hỗ trợ cho kênh kết nối của các Ban điều phối này, dự án ARD-SPS sẽ hỗ trợ xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao cho các Ban điều phối này và sau khi dự án kết thúc sẽ chuyển giao lại cho các đơn vị liên quan tiếp tục phát triển.
            Dự án ARD SPS cần tuyển một chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 2: Xây dựng, cập nhật và duy trì nội dung trang web/diễn đàn.
2.           Nhiệm vụ:
- Biên tập các thông tin nền sẵn có của Ban điều phối ca cao/cà phê, các văn bản về ca cao/cà phê lên 2 trang web cà phê và cacao
- Biên tập và cập nhật các thông tin hoạt động của Ban điều phối cacao/cà phê lên trang web (ít nhất 2 tin/tuần).
- Thu thập, biên tập và cập nhật tin tức về ngành hàng cacao/cà phê nói chung lên trang web (ít nhất 2 tin/tuần).
- Thu thập và cập nhật thông tin giá ca cao/cà phê theo ngày lên trang web
- Duy trì diễn đàn, liên kết, trao đổi giữa các nhóm tác nhân về một số vấn đề cacao/cà phê
3.           Thời gian thực hiện và sản phẩm giao nộp:

Hoạt động
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Trang web/diễn đàn cacao
 
 
 
 
 
 
 
 
- Biên tập các thông tin nền sẵn có của Ban điều phối ca cao, các văn bản về ca cao lên trang web cacao
 
 
 
 
 
 
 
 
-        Hoạt động thường xuyên:
+ Biên tập và cập nhật các thông tin hoạt động của Ban điều phối cacao lên trang web (ít nhất 2 tin/tuần).
+ Thu thập, biên tập và cập nhật tin tức về ngành hàng cacao nói chung lên trang web (ít nhất 2 tin/tuần)
+ Thu thập và cập nhật thông tin giá ca cao theo ngày lên trang web
+ Duy trì diễn đàn, liên kết, trao đổi giữa các nhóm tác nhân về một số vấn đề cacao
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang web/diễn đàn cà phê
 
 
 
 
 
 
 
 
-        Hoạt động thường xuyên:
+ Biên tập và cập nhật các thông tin hoạt động của Ban điều phối cà phê lên trang web.
+ Thu thập, biên tập và cập nhật tin tức về ngành hàng cà phê nói chung lên trang web
+ Thu thập và cập nhật thông tin giá cà phê lên trang web
+ Duy trì diễn đàn, liên kết, trao đổi giữa các nhóm tác nhân về một số vấn đề cà phê
(Trước tháng 10, trang web/diễn đàn cà phê đã được xây dựng và duy trì với hỗ trợ từ IDH)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.           Sản phẩm giao nộp:
·    Các tin bài được đăng trên 2 trang web.
·    01 Báo cáo hoạt động của chuyên gia theo tháng
5.           Yêu cầu:
·    Có trình độ cử nhân trở lên các chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp, báo chí
·    Có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm đối với cử nhân hoặc có từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm đối với thạc sỹ trở lên.
·    Có khả năng tổng hợp, biên tập thông tin
·    Có kinh nghiệm và kiến thức làm việc trong ngành nông nghiệp
·    Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

6.      Kinh phí:
Chuyên gia được trả tối đa trung bình 15.000.000 VND/tháng trong 6 tháng chuyên gia từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013 tương đương 15.000.000 VND * 6 tháng người = 90.000.000 VND
 
 

 

Tin khác