Đăng tuyển Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1

12/04/2013

Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1: Xây dựng, cập nhật và duy trì nội dung trang web/diễn đàn.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1:
Xây dựng trang web/diễn đàn và bảo trì kỹ thuật định kỳ
1.           Đặt vấn đề:
            Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các ngành hàng. Một trong những điểm yếu của ngành hàng Việt Nam là thiếu một cơ quan điều phối thống nhất toàn bộ ngành hàng. Trong những năm qua, IPSARD đã tiến hành một số nghiên cứu về cà phê và cacao. Từ các đề xuất của IPSARD và một số cơ quan có liên quan cũng như học hỏi kinh nghiệm quốc tế, Bộ NN&PTNT đã có chủ trương xây dựng các ban điều phối ngành hàng của Việt Nam.
            Ban điều phối ca cao đã được thành lập vào 11/4/2005, trực thuộc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, có chức năng nhiệm vụ là tư vấn cho Bộ về các vấn đề liên quan đến phát triển cacao ở Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban điều phối cà phê với đại diện của các tác nhân trong ngành hàng. Dự kiến Ban điều phối cà phê sẽ được thành lập trong năm 2013 với các chức năng rộng hơn Ban điều phối cacao: điều phối các nguồn lực trong hoạt động sản xuất, chế biến và thương mại; nghiên cứu và đề xuất chiến lược chính sách; hỗ trợ và thực hiện các chương trình và dự án phát triển;...
            Các ban điều phối ngành hàng trên sẽ là một kênh phổ biến và kết nối hiệu quả và bền vững các thông tin và hoạt động của ngành hàng giữa tất cả các tác nhân cả về thị trường, kỹ thuật và chính sách,...Đề hỗ trợ cho kênh kết nối của các Ban điều phối này, dự án ARD-SPS sẽ hỗ trợ xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao cho các Ban điều phối này và sau khi dự án kết thúc sẽ chuyển giao lại cho các đơn vị liên quan tiếp tục phát triển.
            Dự án ARD SPS cần tuyển một chuyên gia xây dựng và duy trì diễn đàn về cà phê và cacao 1: Xây dựng trang web/diễn đàn và bảo trì kỹ thuật định kỳ để thực hiện hoạt động này.
2.           Nhiệm vụ:
2.1 Trang web/diễn đàn ca cao
- Thiết kế và xây dựng trang web/diễn đàn ca cao theo yêu cầu kỹ thuật kèm theo
- Đưa trang web/diễn đàn cacao lên mạng vận hành
- Trong quá trình vận hành trang web/diễn đàn cacao, tiếp tục chỉnh sửa trang web/diễn đàn cacao theo yêu cầu của dự án hoặc theo thực tế phát sinh
- Hỗ trợ về kỹ thuật để các cán bộ và chuyên gia đăng tải các thông tin lên trang web/diễn đàn
- Chịu trách nhiệm quản trị trang web/diễn đàn cacao, đảm bảo hoạt động tốt (hiệu chỉnh lỗi, bảo mật, phân quyền, theo dõi lưu lượng/tốc độ website/diễn đàn và các thông số khác,...)
 
2.2 Trang web/diễn đàn cà phê
- Hỗ trợ về kỹ thuật để các cán bộ và chuyên gia đăng tải các thông tin lên trang web/diễn đàn
- Chịu trách nhiệm quản trị trang web/diễn đàn cà phê, đảm bảo hoạt động tốt (hiệu chỉnh lỗi, bảo mật, phân quyền, theo dõi lưu lượng/tốc độ website/diễn đàn và các thông số khác,...)
3.           Thời gian thực hiện và sản phẩm giao nộp:

Hoạt động
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Trang web/diễn đàn cacao
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thiết kế và xây dựng trang web/diễn đàn ca cao theo yêu cầu kỹ thuật kèm theo
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đưa trang web/diễn đàn cacao lên mạng vận hành
 
 
 
 
 
 
 
 
-        Hoạt động thường xuyên:
+ Chỉnh sửa trang web/diễn đàn cacao theo yêu cầu của dự án hoặc theo thực tế phát sinh
+ Hỗ trợ về kỹ thuật để các cán bộ và chuyên gia đăng tải các thông tin lên trang web/diễn đàn cacao
+ Chịu trách nhiệm quản trị trang web/diễn đàn, đảm bảo trang web/diễn đàn hoạt động tốt (hiệu chỉnh lỗi, bảo mật, phân quyền, theo dõi lưu lượng/tốc độ website/diễn đàn và các thông số khác,...)
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang web/diễn đàn cà phê
 
 
 
 
 
 
 
 
-        Hoạt động thường xuyên:
+ Hỗ trợ về kỹ thuật để các cán bộ và chuyên gia đăng tải các thông tin lên trang web/diễn đàn cà phê
+ Chịu trách nhiệm quản trị trang web/diễn đàn, đảm bảo trang web hoạt động tốt (hiệu chỉnh lỗi, bảo mật, phân quyền, theo dõi lưu lượng/tốc độ website/diễn đàn và các thông số khác,...)
(Trước tháng 10, trang web/diễn đàn cà phê đã được xây dựng và duy trì với hỗ trợ từ IDH)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.           Sản phẩm giao nộp:
·    Trang web/diễn đàn trao đổi thông tin về cacao được xây dựng hoàn chỉnh, đưa lên trang web/diễn đàn và duy trì ổn định về kỹ thuật.
·    Trang web/diễn đàn trao đổi thông tin về cà phê được tiếp tục duy trì ổn định về kỹ thuật trong tháng 10, 11/2013.
·    01 Báo cáo hoạt động của chuyên gia theo tháng
5.           Yêu cầu:
·    Có trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.
·    Có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm đối với cử nhân hoặc có từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm đối với thạc sỹ trở lên.
·    Có kinh nghiệm trong thiết kế, quản trị diễn đàn, website
·    Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

6.      Kinh phí:
Chuyên gia được trả tối đa trung bình 15.000.000 VND/tháng cho 6 tháng chuyên gia trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013 tương đương 15.000.000 VND * 6 tháng người = 90.000.000 VND (Chín mươi triệu đồng chẵn./.)
 
 

 7. Thời hạn nộp hồ sơ: 21/4/2013
 

Tin khác