Thủ tướng ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng

23/09/2016

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01-11-2016 và thay thế các Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg.

Quyết định này quy định một số cơ chế, chính sách đới với việc bảo vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp bền vững; áp dụng với: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trong nước hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thực hiện, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến lâm sản và đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đôi mới và phát triển, hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2020: trồng 900.000 ha rừng sản xuất, bình quân mỗi năm trồng 180.000 ha. Trồng 75.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, mỗi năm trồng 15.000 ha. Khoanh nuôi tái sinh rừng 360.000 ha. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống cho đồng bào miền núi. Thúc đẩy hình thành thị trường nghề rừng phát triển ổn định lâu dài, bao gồm thị trường cung cấp giống, dịch vụ kỹ thuật, thị trường chế biến và tiêu thụ lâm sản.

 Để đạt được mục tiêu này, sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/ha đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng các loại cây sản xuất gỗ lớn; hỗ trợ vốn bằng 60% giá thành trồng rừng khảo nghiệm (không quá 2 ha) được duyệt; hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm 500.000 đồng/ha/4 năm; hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng 300.000 đồng/ha; hỗ trợ một lần cấp chứng chỉ rừng bền vững cho các doanh nghiệp, cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình 70% chi phí, tối đa không quá 300.000 đồng/ha quy mô tối thiểu 100 ha trở lên;…

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường


Tin khác