Hoàn thiện Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

24/03/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, trong đó lưu ý bổ sung tiêu chí đánh giá về tình hình phát triển doanh nghiệp của từng địa phương và của cả nước, tiêu chí đánh giá về chất lượng phát triển doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2018.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện và triển khai công bố các chỉ số PCI và MEI.

Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê) chủ trì, phối  hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiêp.

Theo Nông nghiệp Việt Nam

 


Tin khác