Bộ NN&PTNT hoàn thành 6 nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

23/12/2019

Trong năm 2020, Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, trong năm 2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ NN&PTNT có 11 nhiệm vụ cụ thể, đến nay đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ đã hoàn thành về xây dựng Chính phủ điện tử là:

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

Thiết lập, kết nối xây dựng Trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ, kết nối cổng thông tin điện tử của Bộ với 31 đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Từ 19/1/2019, thực hiện kết nối, liên thông giữa hệ thống Quản lý văn bản điện tử điều hành của Bộ với Trục liên thông văn bản điều hành quốc gia theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với Hải quan một cửa Quốc gia đối với 16 thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 47 thủ tục hành chính.

Bộ NN&PTNT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Ảnh: K. Lực

Tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin của Bộ, tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Đã triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước (CPNet); nâng cấp băng thông, đảm bảo lưu lượng truyền tải và sẵn sàng 2 cung cấp dịch vụ IPv6. Hoàn thiện quy định về quy trình xử lý văn bản…; đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Thường xuyên cập nhật, nâng cấp thiết bị phần cứng và các phần mềm ứng dụng , Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT, tích hợp, link cơ sở dữ liệu tại các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang tiếp tục rà soát, cập nhật hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ đã và đang xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm các lĩnh vực: lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản…

Bộ tiến hành xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin dịch vụ quốc gia thông qua cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng dịch vụ quốc gia.

Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0 sau khi Chính phủ chưa Ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0).

Xây dựng chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống mã hóa mã định danh, số hóa dữ liệu, tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đảm bảo dữ liệu được thu thập, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về nội dung này theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ.

Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ NN&PTNT và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển Chính phủ số. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ liên thông với nhau, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với các Bộ, cơ quan ngành Bộ và địa phương. Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Theo Nông thôn ngày nay


Tin khác