THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

15/11/2019

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện Gói thầu số 3: Chuyên gia biên soạn, biên tập nội dung cập nhật website và CSDL, Gói thầu số 4: Chuyên gia tư vấn biên soạn, biên tập nội dung cập nhật thư viện đổi mới sáng tạo, Gói thầu số 5: Chuyên gia công nghệ thông tin cho hoạt động 2.1.1 & 2.1.5 và Gói thầu số 6: Chuyên gia tư vấn nghiên cứu thực chứng thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

  • Gói thầu số 3: Chuyên gia biên soạn, biên tập nội dung cập nhật website và CSDL (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo).
  • Gói thầu số 4: Chuyên gia tư vấn biên soạn, biên tập nội dung cập nhật thư viện đổi mới sáng tạo. (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo).
  • Gói thầu số 5: Chuyên gia công nghệ thông tin cho hoạt động 2.1.1 & 2.1.5 (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo).
  • Gói thầu số 6: Chuyên gia tư vấn nghiên cứu thực chứng (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo).

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 23/11/2019 và được dán phong bì niêm phong.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

          GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

 

 

        Trần Công Thắng

 


Tin khác