THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

10/02/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

Hà nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động: “Khảo sát đánh giá thực trạng thích ứng với BĐKH và chuyển đổi số của các HTX tại Việt Nam”. Nhóm nghiên cứu, cán bộ Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, phối hợp với tổ chức Deutscher Genossenschafts- Und Raiffeisenverband E.v ( DGRV) triển khai khảo sát thực địa  tại các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh. Nhóm nghiên cứu kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô  gửi báo giá chào hàng dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe ô tô: Loại xe 04-07 chỗ

2. Lịch trình dự kiến:

Đón tại Sân Bay Cần Thơ ngày 09/3/2022, và đưa đoàn cán bộ đi khảo sát tại các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang. Chi tiết các huyện sẽ đi khảo chi tiết tại các tỉnh như sau:

-                Hậu Giang: Huyện Long mỹ, Vị Thủy, Phụng HIệp, Châu Thành

-                Trà Vinh: Thị xã Duyên Hải, huyện Càng Long, Châu Thành, Trà Cú, thị trấn Tiểu Cầu.

-                An Giang: TP Long Xuyên, huyện Bình Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành.

 

Đoàn công tác sẽ linh hoạt chia 2 đoàn, thời gian dự kiến xe 1 thuê vận chuyển 11 ngày và xe 2 thuê vận chuyển 7 ngày. Tổng số ngày thuê xe vận chuyển đoàn công tác là 18 ngày.

3. Thời gian dự kiến: Từ ngày 09/3/2022 đến ngày 20/3/2022.

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Việt Hưng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0964897490;   Email: hungkbt@gmail.com

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

INVITATION FOR COMPETITIVE PRICES

FOR PROVIDING TRANSPORTATION SERVICES BY CAR

 

To: Interested Companies/Units

Hanoi, February 10, 2022

Within the framework of the activity: “Study on digital transformation status of and impact of climate change on cooperative”. The researchers of the Institute of Policy and Strategy for Rural Development, in collaboration with Deutscher Genossenschafts- Und Raiffeisenverband E.v (DGRV) conducted field surveys in the provinces: An Giang, Hau Giang, Tra Vinh. The research group would like to invite qualified companies/units to provide passenger transportation services by car to send service quotations with the following details:

1.                Car type: 04-07 seats vehicle

2. Estimated schedule:

Pick up at Can Tho Airport on March 9, 2022, and take the group to survey in Hau Giang, Tra Vinh, An Giang provinces. The details of the districts will be examined in detail in the provinces as follows:

- In Hau Giang province: Travel to the districts: Long My, Vi Thuy, Phung Hiep, Chau Thanh.

- InTra Vinh province: Travel to Duyen Hai town, Cang Long, Chau Thanh, Tra Cu district and Tieu Cau town.

- In An Giang province: Long Xuyen city and others districts: Binh Tan, Cho Moi, Thoai Son, Phu Tan, Chau Phu, Chau Thanh.

The mission will flexibly divide into 2 groups, the estimated time for car 1 to hire for 11 days and for car 2 to be for 7 days. The total number of days of renting a car to transport the delegation is 18 days.

3. Estimated time: From March 9, 2022 to March 20, 2022.

 

The deadline to receive quotes is February 15, 2022.

 

For more information, please contact: Nguyen Viet Hung, Institute of Policy and Strategy

agricultural and rural development, 16 Thuy Khue - Tay Ho - Hanoi

Phone: 0964897490; Email: hungkbt@gmail.com


Tin khác