Chi tiết đề tài
TênTS. Hoàng Vũ Quang
Năm2016
Tóm_tắt

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp phát triển Hợp tác xã trong nông lâm ngư nghiệp

2. Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Vũ Quang

3. Mục tiêu của đề tài:

- Luận giải cơ sở khoa học của chính sách và giải pháp phát triển hợp tác xã trong nông, lâm, ngư nghiệp.

- Đánh giá thực trạng, chính sách và giải pháp phát triển hợp tác xã trong nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam thời gian qua.

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách và giải pháp phát triển hợp tác xã trong nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp thu nhập thông tin

- Phương pháp phân tích

5. Nội dung nghiên cứu:

- Thực trạng hiệu quả hoạt động của các HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp như thế nào? Đâu là mô hình HTX hoạt động có hiệu quả?

- Các HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gì trong việc giải thể, chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 và tại sao?

- Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển các HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp và tại sao?

- Tổ chức bộ máy QLNN đối với HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp hiện nay có những vấn đề bất cập gì, và cần thiết phải củng cố như thế nào để tăng cường công tác QLNN đối với HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp?

- Các chính sách và giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp hiện nay có đáp ứng nhu cầu của HTX và tác động đến hiệu quả hoạt động của HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp không? Cần hoàn thiện, bổ sung chính sách và giải pháp gì để phát triển HTX NLNN hoạt động hiệu quả?

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây