Chi tiết đề tài
TênTS. Nguyễn Đức Lộc
Năm2017
Tóm_tắt

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đức Lộc

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Trung Kiên (thư ký khoa học); TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn; TS. Trần Công Thắng; TS. Tạ Quốc Tuấn; TS. Ngô Quang Thành; Ths. Nguyễn Trọng Khương; Đàm Quang Minh; Trần Công Khôi; Phan Thanh Lâm

Mục tiêu đề tài: Đề xuất được gói giải pháp đồng bộ và phương án thí điểm mô hình ứng dụng thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và thủy sản phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

  • Tổng quan phương pháp luận nghiên cứu về giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trái cây, thủy sản
  • Thực trạng chuỗi giá trị và ảnh hưởng của các giải pháp thúc đẩy phát triển các CGT trái cây (Thanh Long, Cam, Chuối) và ngành hàng thủy sản (Tôm) ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016.
  • Đề xuất gói giải pháp đồng bộ và  phương án thí điểm mô hình ứng dụng thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành hàng trái cây và thủy sản.

Thời gian thực hiện: 01/2017-10/2018

Kinh phí thực hiện: 2.500 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu dự kiến:

Sản phẩm dự kiến của đề tài: 01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt; 15 báo cáo chuyên đề; 01 Báo cáothực trạng, các giải pháp đang thực hiện thúc đẩy phát triển CGT ngành hàng trái cây và thủy sản Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến nay; 01Bản dự thảo chính sách và gói giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành trái cây và thủy sản Việt Nam phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Báo cáo đề xuất phương án thí điểm mô hình phát triển chuỗi giá trị và vận dụng các giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành hàng thủy sản (tôm) và trái cây (thanh long, cam, chuối). và 02 bài báo đăng ký tạp chí chuyên ngành.