Chi tiết đề tài
TênTS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Năm2018
Tóm_tắt

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Trương Thị Thu Trang (thư ký khoa học); TS. Hoàng Xuân Phương; TS. Thái Thị Quỳnh Như; ThS. Nguyễn Lệ Hoa; ThS. Nguyễn Văn Tiến; TS. Nguyễn Văn Cương; ThS. Nguyễn Thị Thủy; ThS. Phan Thị Thu Hà; CN. Nguyễn Chí Trung.

Mục tiêu đề tài: Đề xuất được chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

-         Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp

-         Đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất trong nông nghiệp ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay

-         Thực trạng các chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam từ 2000 đến nay

-         Xây dựng mô hình thí điểm về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp

-         Đề xuất hoàn thiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian tới

Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2018

Kinh phí thực hiện: 1.800 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu dự kiến:

Sản phẩm dự kiến của đề tài: 01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt; 01 bản kiến nghị chính sách; 15 báo cáo chuyên đề; 01 Báo cáo mô phỏng, đánh giá tác động (tích cực/tiêu cực) và lựa chọn chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất  trong nông nghiệp; 03 mô hình thí điểm về về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; 01 Sách chuyên khảo về khuyến khích tích tụ, tập trung đất phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp và 01 bài báo đăng ký tạp chí chuyên ngành.