Chi tiết đề tài
TênTS. Trần Công Thắng
Năm2018
Tóm_tắt

Các cá nhân tham gia đề tài: Th.S Lê Thị Hà Liên (thư ký khoa học); TS Đặng Kim Khôi; Th.S Nguyễn Ngọc Luân; PGS. TS Nguyễn Xuân Hồng; Th.S Bùi Thị Việt Anh; Th.S Nguyễn Thị Tâm Ninh; Th.S Đỗ Huy Thiệp; Nguyễn Thị Thu Hằng; Th.S Trần Việt Cường

Mục tiêu đề tài: Phân tích được các tác động của các cam kết thương mại tự do (Cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP, Việt Nam-EU) đến ngành trồng trọt Việt Nam

Nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

-         Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về tác động của các cam kết thương mại tự do  FTAs đến ngành trồng trọt

-         Rà soát các cam kết thương mại tự do (AEC, TPP, EVFTA) của Việt Nam

-         Đánh giá thực trạng ngành trồng trọt trong bối cảnh thực hiện các cam kết thương mại tự do của Việt Nam (AEC, TPP và EVFTA)

-         Phân tích các tác động dự kiến của các cam kết thương mại tự do trong AEC, EVFTA và TPP tới ngành trồng trọt (lúa gạo, cà phê, xoài và mía đường)

-         Đề xuất quan điểm, giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế  tác động tiêu cực dự kiến tới ngành trồng trọt khi thực thi các cam kết FTAs: AEC, TPP và EVFTA trongnhững năm tới”

Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2018

Kinh phí thực hiện: 1.400 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu dự kiến:

Sản phẩm dự kiến của đề tài: 01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt; 01 bản kiến nghị chính sách; 19 báo cáo chuyên đề; 01 Báo cáo đánh giá thực trạng các cam kết FTAs mà Việt Nam đã tham gia đến nay; 01 Báo cáo đánh giá thực trạng ngành trồng trọt Việt Nam từ khi ký các cam kết FTAs đến nay; Báo cáo phân tích các tác động dự kiến trong việc thực hiện các cam kết FTAs (Cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP và Việt Nam – EU) của Việt Nam tới ngành trồng trọt và 02 bài báo đăng ký tạp chí chuyên ngành.