Chi tiết đề tài
TênTS. Nguyễn Trung Kiên
Năm2018
Tóm_tắt

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Kiên

Các cá nhân tham gia đề tài: Ths. Nguyễn Trọng Khương (Thư ký khoa học), TS. Trần Công Thắng, Ths. Phạm Thị Hồng Vân, KS. Phạm Minh Trí, Ths. Phạm Thiên Hương, Ths. Đỗ Văn Hảo, Ths. Võ Thị Thanh Tâm, Ths. Đinh Quang Huy, Ths. Lê Mai Khanh

Mục tiêu đề tài: Đề xuất chính sách và giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ thịt (lợn, bò, gà), rau và quả tươi.

Nội dung nghiên cứu chính:

-         Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách và giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ nông sản

-         Phân tích thực trạng, chính sách và giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ thịt (lợn, bò, gà), rau và quả tươi ở Việt Nam

-         Đề xuất chính sách và giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ thịt (lợn, bò, gà), rau và quả tươi ở Việt Nam phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020

Thời gian thực hiện: 01/2016-6/2017

Kinh phí thực hiện: 1.400 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3419/QĐ-BNN-KHCN ngày 17 tháng 8 năm 2017  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 6 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về các chính sách, giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ nông sản: khái niệm, các hình thức tổ chức thị trường nội địa, nội dung của các chính sách, giải pháp về tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ nông sản; Tập trung đánh giá thực trạng, chính sách và giải pháp tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản nội địa từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2007 đến nay; từ đó, đề xuất hoàn thiện các chính sách, giải pháp tổ chức thị trường nội địa trong tiêu thụ nông sản ở Việt Nam gồm: các chính sách, giải pháp về tổ chức thị trường và quản lý chất lượng, ATTP hàng hóa nông sản tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Sản phẩm của đề tài: 01 báo cáo tổng hợp, 01 báo cáo tóm tắt, 01 bản kiến nghị chính sách, 16 báo cáo chuyên đề và 01 bài báo đăng ký tạp chí Nông nghiệp và PTNT