Chi tiết đề tài
TênTS. Trần Công Thắng
Năm2020
Tóm_tắt

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm mô hình quản trị và phân phối hàng nông sản sạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ: trường hợp ngành hàng bò thịt

Cấp quản lý: Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Công Thắng

Danh sách các thành viên chính: ThS. Bùi Thị Việt Anh; TS. Trương Thị Thu Trang; Nguyễn Văn Trọng; ThS. Nguyễn Ngọc Luân; ThS. Nguyễn Thị Hải Linh; Phạm Đức Thịnh; Nguyễn Nam Trung; Phan Văn Dần; Nguyễn Văn Hồng; Phan Đắc Sơn; Nguyễn Minh Đức

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp/ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung: Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình quản trị hiện đại trong hoạt động phân phối gắn với sản xuất nhằm kiểm soát hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
 Mục tiêu cụ thể: 
- Nghiên cứu thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng, xác định các phân khúc thị trường tiêu thụ thịt bò tại Việt Nam;

- Nghiên cứu các chuỗi cung ứng, phân phối thịt bò và xác định các kênh cung ứng bò sạch đảm bảo chất lượng;
- Đánh giá tính khả thi để xây dựng và triển khai thí điểm mô hinh quản trị và phân phối bò thịt sạch;
- Thí điểm 1 mô hình chuỗi cung ứng/phân phối bò thịt sạch ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại trong hoạt động phân phối hàng nông sản sạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ;
- Xây dựng bản kiến nghị chính sách

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Kinh phí: 1.500 triệu đồng

Kết quả thực hiện: Tổng quan cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng, hành vi người tiêu dùng, ứng dụng công nghệ quản trị và truy xuất nguồn gốc xuất xứ trong chuỗi cung ứng thịt bò; Tổng quan ngành hàng bò thịt và tình hình ứng dụng công nghệ trong quản trị và truy xuất nguồn gốc xuất xứ chuỗi cung ứng bò thịt tại Việt Nam; Phân tích thị hiếu nhu cầu thịt bò và đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng đối với thịt bò được quản trị và truy xuất nguồn gốc xuất xứ; Đánh giá khả thi và thí điểm mô hình ứng dụng công nghệ trong quản trị và truy xuất nuồn gốc xuất xứ chuỗi cung ứng thịt bò; Đề xuất chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản trị và truy xuất nguồn gốc xuất theo chuỗi nhằm cung ứng thịt bò đảm bảo chất lượng và an toàn cho thị trường Việt Nam.