Chi tiết đề tài
TênTS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Năm2021
Tóm_tắt

Tên đề tài: Đề xuất định hướng giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 theo các mục tiêu phát triển bền vững

Cấp quản lý: Quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Danh sách các thành viên chính: Ths. Nguyễn Ngọc Luân (thư ký khoa học); TS. Phùng Giang Hải; TS. Phạm Duy Khánh; Ths. Thái Văn Tình; TS. Bạch Quốc Khang; Ths. Nguyễn Văn Chiến; TS. Nguyễn Công Dũng; TS. Lê Trung Hiếu; TS. Hà Quang Trung; Đồng Thị Kiều Trang; Nguyễn Thị Thảo; Đào Thanh Huế; Nguyễn Thu Hiền

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung:
Đánh giá kết quả xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 theo các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và đề xuất định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 theo các mục tiêu phát triển bền vững
 Mục tiêu cụ thể: 
- Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới theo các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

- Đánh giá kết quả và những đóng góp của xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam
- Đề xuất xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 theo các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Kinh phí thực hiện: 1.600 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2020 - 2021

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã nghiệm thu cấp nhà nước vào tháng 01/2022. Đề tài đã rà soát và tổng hợp, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển nông thôn bền vững và mối tương quan giữa thực hiện các tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM với các mục tiêu phát triển bền vững. Trên cơ sở đó đã phân tích được những vấn đề cần quan tâm đánh giá về những đóng góp của xây dựng NTM cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2020 cũng như định hướng giải pháp cho giai đoạn 2021-2030. Đây là những kết quả nghiên cứu mới, có đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong tiến trình phát triển nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở Việt Nam trước bối cảnh mới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài cũng đã xuất bản 01 bài báo khoa học về “Quá trình xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện các mục tiêu phát riển bền vững ở Việt Nam” (đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 407 năm 2021)