Đóng góp cơ sở khoa học cho chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn 2005 - 2010 ---- 8h00 ngày 27/10/2005

01/12/2006

Các vấn đề dự kiến đưa ra: Lao động và việc làm, hoạt động phi nông nghiệp, vấn đề môi trường và tài nguyên trong nông nghiệp, kết cấu thu nhập và chi tiêu của hộ, đất đai vùng đồng bằng sông Hồng, xóa đói giảm nghèo, tác động của các chương trình mục tiê

8h00 ngày 27/10/2005

Hội trường Viện Kinh tế Nông nghiệp Số 6 Nguyễn Công Trứ

Tin khác