Báo cáo cuối cùng đề tài phân tích thu nhập hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác vùng ĐBSH-----13h30 ngày 4-7-2006

01/12/2006

13h30, ngày 4 tháng 7 năm 2006

Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, số 6, Nguyễn Công Trứ.

Tin khác