Hội nghị tổng kết sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

15/03/2007

Sáng 14/3/2007, tại Hà nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp trực thuộc và triển khai kế hoạch 2007-2008.

Tham gia Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban kinh tế TW, Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp TW, các Bộ Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Thương mại, Tài nguyên môi trường, Lao đông TBXH, một số ngân hàng thương mại, … và Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc các tổng công ty và giám đốc các doanh nghiệp, công ty trực thuộc Bộ.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ và quyết tâm đổi mới của các doanh nghiệp, tính tới 31/12/2006, đã sắp xếp đổi mới được 352/390 doanh nghiệp thuộc Bộ (đạt 90%), trong đó: Cổ phần hoá 202 DN; Giao, bán 21 DN; Giải thể 14; Phá sản 16; chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc 48; Chuyển thành công ty TNHH 1 thành viên 9; chuyển đổi sở hữu 39, chuyển đi 4 DN. 37 doanh nghiệp còn lại sẽ được triển khai nốt trong 2007 và 2008.

Công tác sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh cũng đã được triển khai quyết liệt. Tính đến 28/2/2007, Bộ Nông nghiệp-PTNT đã thẩm định, sắp xếp đổi mới 249 nông trường, 217 lâm trường, giải thể 19 nông trường và 11 lâm trường. Việc sắp xếp lại các nông, lâm trường đã giải quyết được một phần những khó khăn hiện nay thông qua việc phân định rõ hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh, đồng thời giải quyết những tồn tại và bất cập trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các đơn vị. Tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững đất đai, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm sẵn có để củng cố và phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh.


Tin khác