Tham gia đề án các giải pháp về tài chính ngân sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm2020

18/04/2007

Theo đề nghị của Bộ tài chính về việc tham gia vào Đề án các giải pháp về tài chính ngân sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, Bộ NN & PTNT xin nêu một số ý kiến như sau

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng tình cao với các nội dung chủ yếu được đề cập trong dự thảo của Đề án; thống kê đánh giá khá đầy đủ hệ thống các chính sách tài chính ngân sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thời gian qua; trên cơ sở đó đưa ra định hướng cho giai đoạn 5 năm tới và có tầm nhìn đến năm 2020 với quan điểm dành sự ưu tiên cho nông nghiệp, nông thôn đang và tiếp tục sẽ là lĩnh vực đặc biệt quan tâm của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các cam kết của WTO.

Để hoàn chỉnh Đề án, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin nêu thêm một số vấn đề cụ thể để Ban soạn thảo nghiên cứu tham khảo bổ sung.

Nội dung chi tiết của Bản tham gia Đề án được trình bày ở file dưới đây

Tham gia đề án các giải pháp về tài chính ngân sách phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020.


Tin khác