Quyết định số 612/QĐ-BNN-HTQT về Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế (2007-2010)

19/04/2007

Bộ NN & PTNT Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hội nhập kinh tế quốc tế (2007-2010). Điều 2. Vụ Hợp tác Quốc tế là đầu mối về hội nhập quốc tế của Bộ, có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành về hội nhập kinh tế quốc tế và hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng tiến độ, định kỳ báo cáo Bộ.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc sở Nông nghiêp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải văn bản


Tin khác