Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ uỷ thác cho ngành lâm nghiệp

25/04/2007

Do thứ trưởng Hứa Đức Nhị ký ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2007. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 45/2004/QĐ-BNN ngày 30/9/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 850/CP-NN ngày 23 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ ủy thác cho ngành Lâm nghiệp;

Căn cứ Văn bản ghi nhớ thành lập Quỹ ủy thác cho ngành Lâm nghiệp-giai đoạn chuyển tiếp 2004 – 2007 được ký kết ngày 23/6/2004 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện cho Chính phủ Việt Nam và đại diện của Chính phủ các nước Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy Sỹ;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BNN-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Quỹ uỷ thác cho ngành Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp; QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ ủy thác cho ngành Lâm nghiệp, thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ ủy thác cho ngành Lâm nghiệp ban hành theo Quyết định số 1175/QĐ-BLN-LN ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ ủy thác cho ngành Lâm nghiệp, Giám đốc Văn phòng Điều phối Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Quyết định số: 1057/QĐ-BNN-LN về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ uỷ thác cho ngành lâm nghiệp


Tin khác