Quy hoạch phát triển Cao su đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

30/07/2009

Ngày 3/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Cao su đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020...

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Đến năm 2010: Tiếp tục trồng mới 70 ngàn ha để diện tích cao su cả nước đạt 650 ngàn ha, sản lượng mủ đạt 800 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD; mở rộng công suất chế biến khoảng 220 ngàn tấn.

2. Đến năm 2015: Tiếp tục trồng mới 150 ngàn ha để diện tích cao su cả nước đạt 800 ngàn ha, sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD; mở rộng công suất chế biến trong 5 năm 360 ngàn tấn.

3. Đến năm 2020: Diện tích cao su ổn định 800 ngàn ha, sản lượng mủ đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,0 tỷ USD.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CAO SU Ở CÁC VÙNG

Vườn ươm cây cao su giống. Ảnh Internet

1. Vùng Đông Nam Bộ: Tiếp tục trồng mới 25 ngàn ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả và chuyển đổi đất rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo phù hợp với cao su, để ổn định diện tích 390 ngàn ha.

2. Vùng Tây Nguyên: Tiếp tục trồng mới 95-100 ngàn ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng, chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo phù hợp trồng cao su, để ổn định diện tích 280 ngàn ha.

3. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: Tiếp tục trồng mới 10-15 ngàn ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả và chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo phù hợp trồng cao su, để ổn định diện tích 40 ngàn ha.

4. Vùng Bắc Trung Bộ: Tiếp tục trồng mới khoảng 20 ngàn ha, chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp, để ổn định diện tích 80 ngàn ha.

5. Các tỉnh vùng tây Bắc: Không phát triển theo phong trào, có bước đi phù hợp. Trên cơ sở quỹ đất và kết quả đánh giá hiệu quả diện tích cao su đã trồng, các địa phương quyết định mở rộng diện tích ở những địa bàn có đủ điều kiện, để đến năm 2020 toàn vùng đạt khoảng 50 ngàn ha.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Cây cao su cần một chiến lược phát triển dài hạn và phù hợp. Ảnh: Internet

- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện phương án quy hoạch phát triển cao su khoảng 30 ngàn tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng (điện, đường giao thông, trạm xá, trường học thuộc vùng dự án) và đào tạo nghề; phần còn lại từ nguồn vốn của doanh nghiệp và của dân, vốn tín dụng đầu tư phát triển và vốn tín dụng thương mại.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ quan điểm phát triển cây cao su, đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch và phân công nhiệm vụ cho các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Download QĐ 750-TTg

Theo Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Tin khác