Lợi ích từ phương pháp PACA hỗ trợ giảm nghèo

22/09/2009

AGROINFO - Phương pháp PACA Hỗ trợ giảm nghèo đã xây dựng được nhiều mô hình thành công trong thực tế. Nó mang lại những hiệu quả xã hội thiết thực, cụ thể...

Tin liên quan:

>> Nguyên lý cơ bản của phương pháp PACA Hỗ trợ giảm nghèo

Lợi ích lớn nhất của phương pháp PACA hỗ trợ giảm nghèo là cung cấp một công cụ đã được thử nghiệm thành công tại nhiều địa phương cho các cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện, các tổ chức chịu trách nhiệm về phát triển kinh tế, xã hội nhằm cho quá trình đánh giá và lập kế hoạch cho một dự án, một chương trình hay một sáng kiến về phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hoặc trong khuôn khổ các chương trình xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ, và việc thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tác động vào cộng đồng giúp mang lại hiệu quả giảm nghèo thiết thực và bền vững

Phương pháp PACA hỗ trợ giảm nghèo có những lợi ích cụ thể cho các nhóm đối tượng khác nhau. Những lợi ích căn bản nhất của phương pháp này bao gồm:

PACA hỗ trợ giảm nghèo cung cấp các công cụ hiệu quả nhằm xác định những hành động, những đề xuất cụ thể, có tính khả thi cao và mang lại lợi ích nhanh nhằm phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo. Qua đó, nó đảm bảo các nguồn lực được phân bố nhằm thực hiện quá trình phát triển kinh tế xã hội, hay các chương trình xóa đói, giảm nghèo, ví dụ như nguồn lực được phân bổ cho chương trình 135 hay cho việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, được hỗ trợ có hiệu quả và đảm bảo tính giảm nghèo cao.

PACA hỗ trợ giảm nghèo góp phần xác định được đúng những lợi thế cạnh tranh của địa phương và các hành động cần thực hiện nhằm phát huy được các lợi thế cạnh tranh đó theo nguyên tắc thị trường, bền vững và có lợi cho người nghèo.

Người nghèo và cộng đồng dân cư có tiếng nói thực sự trong việc xác định những tiềm năng phát triển kinh tế và tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch, các sáng kiến về phát triển kinh tế tại địa phương hoặc các đề xuất, dự án trong khuôn khổ các chương trình giảm nghèo của Chính phủ.

Nâng cao tính khả thi và tính thực tiễn của những đề xuất dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và mang đến nhiều cơ hội thu nhập hơn cho người nghèo.

PACA hỗ trợ giảm nghèo góp phần xây dựng kiến thức tại địa phương thông qua quá trình vừa học vừa làm, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo, tinh thần dám làm, dám hành động vì người nghèo của các tác nhân khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.

PACA hỗ trợ giảm nghèo đảm bảo các nguyên tắc lập kế hoạch từ dưới lên được tuân thủ thực sự trong thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực cho người nghèo, sự tự tin của họ và tinh thần tự giác hành động để thoát nghèo.

Phát huy được nguồn trí thức và nguồn lực tại địa phương cho quá trình phát triển kinh tế địa phương cho quá trình phát triển kinh tế địa phương nhằm hỗ trợ giảm nghèo.

Mối quan hệ hợp tác giữa các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế địa phương được củng cố. Các hoạt động của phương pháp PACA sẽ trực tiếp tạo cơ hội cho các tác nhân khác nhau tại địa phương, bao gồm cả doanh nhân và doanh nghiệp, có thể cùng nhau xác định cả hoạt động kinh tế chung hoặc xây dựng các mối quan hệ kinh doanh.

Cũng cần nhấn mạnh rằng lợi ích lớn nhất của việc thực hiện một quy trình PACA hỗ trợ giảm nghèo là việc xây dựng năng lực cho các bên tham gia và học hỏi từ chính quá trình đó. Lợi ích này đạt được qua sự tham gia của nhiều đối tượng đối với quá trình đánh giá và sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các thành viên trong quá trình đánh giá. Năng lực được cải thiện có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định, lập kế hoạch, triển khai thực hiện và giám sát kết quả của các chương trình dự án về phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập và xóa đói, giảm nghèo.

AGROINFO (Theo sổ tay PACA)

Tin khác