Công văn số 2802/BNN-TC, trả lời về việc áp dụng định mức chi tiêu đối với Dự án ARD SPS do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại

28/11/2008

Ngày 16 tháng 09 năm 2008, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT ký công văn số 2802/BNN-TC, trả lời về việc áp dụng định mức chi tiêu đối với Dự án ARD SPS do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại Trả lời Công văn số 498/KHCN, ngày 08/09/2008 của Ban Quản lý Tiểu hợp phần 2, Hợp phần Trung ương thuộc Dự án “Hỗ trợ Chương trình phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (ARD SPS)” do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nguyên tắc chung, đây là dự án ODA thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước có mục tiêu. Do vậy, các nội dung chi, định mức chi tiêu, trình tự và thủ tục giải ngân phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định tại Văn kiện Dự án/Thỏa thuận tài trợ với Chính phủ Đan Mạch.

2. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Tiểu Hợp phần 2, Bộ nhất trí thống nhất áp dụng định mức chi tiêu chung cho toàn bộ các hoạt động của Hợp phần Trung ương thuộc ARD SPS với một số nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Công tác phí trong nước áp dụng theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC, ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính.

2.2. Thuê tuyển chuyên gia tư vấn, phụ cấp lương cho các cán bộ kiêm nhiệm, và chi cho hội nghị, hội thảo, dịch thuật áp dụng theo quy định tại Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC, ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính.

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nước áp dụng theo quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC, ngày 16/06/2008 của Bộ Tài chính.

2.4. Đi công tác, hội thảo, tham quan, học tập tại nước ngoài áp dụng theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC, ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính.

2.5. Chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước áp dụng theo quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC, ngày 11/06/2007 của Bộ Tài chính.

2.6. Chi tiêu đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07/05/2007 của liên bộ: Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.7. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, ngày 05/05/2008 của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, Bộ đề nghị các đơn vị sử dụng viện trợ khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và tiến độ của Dự án đã được phê duyệt.

4. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị sử dụng viện trợ có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh và cập nhật các quy định mới liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần hoặc toàn bộ các quy định, hướng dẫn nêu trên.

5. Ngoài ra, khi có những phát sinh liên quan tới nội dung chi, định mức chi và thủ tục giải ngân chưa được phản ánh trong các quy định, hướng dẫn nêu trên, đề nghị các đơn vị sử dụng viện trợ thông qua Ban Quản lý Hợp đồng trung ương phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Tài chính) để xem xét, giải quyết.

TT. Bùi Bá Bổng (đã ký)


Tin khác