Cơ chế & Vấn đề trao quyền cho cơ sở

15/12/2008

Cơ chế tài chính hiện nay không hỗ trợ cho việc trao quyền, phân quyền cho cơ sở. Để được giao chủ đầu tư các công trình cấp xã, xã phải có đủ năng lực đọc bản vẽ thiết kế,… chính vì vậy nếu đi thuê tư vấn làm thẩm định, thiết kế, kiểm tra, giám sát, thì phần kinh phí đã mất đi 50% phần kinh phí đầu tư, nên số vốn còn lại cho chủ đầu tư xã mất đi 50%, vì vậy nên đa số huyện vẫn phải làm chủ đầu tư. Trong khi đó, các hoạt động đào tạo cho cán bộ xã làm chủ đầu tư thì chưa có quy định rõ ràng, không có hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu đào tạo cho nội dung này (Đại biểu Điện Biên)

Quy trình thủ tục giải ngân và quy chế tài chính khó tuân thủ đối với năng lực quản lý vùng cao (Ủy ban Dân tộc)


Tin khác