Công tác chuẩn bị, tổ chức bộ máy thực hiện chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Lai Châu

24/12/2008

Đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức bộ máy bao gồm:

Phê duyệt văn kiện chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và PTNT hợp phần tỉnh Lai châu.

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh; Ban quản lý cấp tỉnh và Ban điều phối cấp huyện.

Tuyển 3 cán bộ hoạt động chuyên trách cho chương trình.

Xây dựng và ban hành qui chế hoạt động của ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Lai Châu)

Tin khác