Một số kết quả đầu ra đợt 1 đạt được năm 2008 của Hợp phần tỉnh Lai Châu

24/12/2008

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đợt 1 năm 2008 là 4.660.365.000 đồng. Đối với tiểu hợp phần 1.

- Tổ chức cuộc họp thành lập nhóm nông dân sở thích và đào tạo ban đầu: Thành lập 533 nhóm.

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng và thí nghiệm:

Đầu ra tiểu hợp phần 2.

- Triển khai thực hiện một số mô hình sau:

+ Mô hình nuôi cá xen canh lúa tại huyện Sìn Hồ.

+ Mô hình nuôi cá ao tại huyện Sìn Hồ.

+ Mô hình máy xay sát thóc ngô.

Đầu ra tiểu hợp phần 3.

Trước tiên, năm 2008 dự kiến ưu tiên công tác tổ chức, ổn định cơ cấu tổ chức đồng thời tiến hành thực hiện một số hoạt động sau:

- Đánh giá nhu cầu đào tạo cho các cấp xã và thôn bản.

- Xây dựng quy trình lập kế hoạch từ dưới lên ở cấp địa phương.

- Mua sắm, cung cấp trang thiết bị văn phòng cho xã.

Kết quả giải ngân Chương trình: Tổng kinh phí đã giải ngân 711.627.986 đồng trong đó:

- Giải ngân từ nguồn vốn Đối ứng: 594.815.586 đồng.

- Giải ngân nguồn vốn do Đan Mạch viện trợ: 116.812.400 đồng.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Lai Châu)

Tin khác