Công tác tổ chức của Chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk

24/12/2008

Căn cứ Thông tu 03/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA và văn kiện chương trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chương trình cấp tỉnh gồm 14 thành viên do một đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 21/12/2007; thành lập Ban quản lý Chương trình tỉnh 10 thành viên do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban (Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2008). Trưởng ban quản lý Chương trình tỉnh cũng đã ban hành Thông báo số 03/TB-BQLCT ngày 12/8/2008 về việc phân công nhiệm vụ cán bộ của Ban quản lý Chương trình tỉnh.

Tại cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 48/TTr-SNNNT ngày 04/4/2008 và Tờ trình số 68/TTr-SNNNT ngày 19/5/2008 về việc xin thành lập Ban điều phối chương trình cấp huyện cho 3 huyện M’Drăk, Lăk và Krông Bông đã được UBND tỉnh quyết định thành lập (Quyết định số 1314, 1315, 1316/QĐ-UBND ngày 04/6/2008); tại cấp xã Ban quản lý tỉnh đã làm việc với các huyện và chon 13 xã tham gia chương tình trong năm 2008. Đến nay UBND huyện đã có quyết định thành lập Ban điều phối Chương trình 13 xã thuộc 3 huyện tham gia chương trình. Cụ thể như sau:

Huyện Krông Bông 5 xã (xã Ea Trul, Dang Krang, Hoà Phong, Hoà Sơn và Yang Ré); Huyện Lăk 4 xã (xã Đăk Phơi, Krông Nô, Nam Ka và Ea Rbin); Huyện M’Drăk 4 xã (bao gồm xã Cư San, Ea Mlây, Krông Jin và Cư Mta).

Do năm đầu thực hiện Chương trình nên Ban quản lý tỉnh đã đề nghị các Ban điều phối huyện chỉ chọn mỗi huyện 10 thôn, buôn tham gia chương trình để rút kinh nghiệm. Trong những năm tiếp theo sẽ mở rộng quy mô thực hiện với 39 xã, trên 130 thôn, buôn như văn kiện chương trình đã được phê duyệt. Đến nay 30 thôn, buôn được chọn năm 2008 đã thành lập được Hội đồng phát triển thôn buôn để chuẩn bị triển khai các hoạt động của chương trình.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác