Công tác kế hoạch, tài chính của Chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk.

24/12/2008

Năm 2008 là năm đầu tiên triển khai Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vì vậy kế hoạch hoạt động năm 2008 của Chương tình cơ bản được xây dựng dựa trên văn kiện Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 bao gồm 4 hợp phần:

+ Khuyến nông dựa theo nhu cầu, thông tin và đào tạo cho nông dân

+Sản xuất, bảo quản, chế biến và marketing

+Lập kế hoạch địa phương và xây dựng năng lực

+Hỗ trợ giao đất, giao rừng.

Căn cứ nguồn vốn tài trợ đã được phê duyệt, ngày 04/3/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch vốn năm 2008 với tổng kinh phí được duyệt là 33.648.810.000 đồng (nguồn vốn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ) và 699.699.000 đồng (nguồn vốn đối ứng của tỉnh).

Ngày 25/8/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các đơn vị, theo đó Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (hợp phần tỉnh Đăk Lăk) được phân bổ 34.375.000.000 đồng theo Công văn số 7709/BTC-NSNN của Bộ Tài Chính và đã được cấp đợt một là 4.660.365.000 đồng (từ nguồn vốn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ); UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 theo đó Ban quản lý Chương tình đã được cấp vốn đối ứng đợt một là 455.000.000 triệu đồng. UBND tỉnh cũng đã cấp vốn đối ứng đợt hai theo đề nghị của Sở Tài chính là 135.000.000 đồng, theo đó tổng số vốn đối ứng của tỉnh dự tính sẽ được cấp trong năm 2008 là 590.000.000 đồng.

Theo Thông báo của Đại sứ quán Đan Mạch, Hà Nội ngày 16/9/2008 nguồn vốn của Chương tình đã được chuyển Kho bạc Nhà nược Trung ương để bổ sung vốn của Chương trình năm 2008 cho các tỉnh là 167.803.900.000 đồng. Theo đó, vốn của Chương trình sẽ chuyển cho hợp phần tỉnh Đăk Lăk là 29.714.635.000 đồng. Số tiền này hiện nay chưa có Thông báo của Bộ Tài chính và Ban quản lý Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (hợp phần tỉnh Đăk Lăk) cũng chưa nhận được. Nếu được Bộ Tài chính cấp thêm 29.714.635.000 đồng thì ngân sách của Chương trình tài trợ cho tỉnh năm 2008 là 34.375.000.000 đồng như phân bổ đầu năm.

Tính đến 30/11/2008 nguồn vốn của Chương trình đã giải ngân được: 393.153.187 đồng; nguồn vốn đối ứng của tỉnh đã giải ngân được 466.424.330 đồng. Dự kiến từ nay đến 31/12/2008 nguồn vốn của Chương trình sẽ giải ngân được 4.817.443.187 đồng (100% kế hoạch vốn được cấp đợt thứ nhất bằng 14% so với kế hoạch dự kiến cả năm); nguồn vốn đối ứng của tỉnh sẽ giải ngân được 590.000.000 đồng (100% kế hoạch). Tổng số vốn của Chương trình năm 2008 dự kiến xin chuyển sang năm 2009 khoảng 29,5 tỷ đồng (chi tiết đính kèm phụ lục 01 và 02).


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác