Ban chỉ đạo Hợp phần cấp tỉnh ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Đắk Nông

02/01/2009

Trong Chương trình Hỗ trợ Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 6 Ban chỉ đạo, trong mỗi tỉnh có một Ban và một Ban chịu trách nhiệm Hợp phần Trung tâm. Ngoài ra còn có một Ủy ban hỗn hợp chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ chung, phân bổ ngân sách chưa chia và có thể là phân bổ lại ngân sách giữa các hợp phần, giữa các tỉnh.

Ban chỉ đạo Hợp phần cấp tỉnh ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Đắk Nông

Điều khoản giao việc cho Ban chỉ đạo Hợp phần cấp tỉnh

Bối cảnh

Trong Chương trình Hỗ trợ Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 6 Ban chỉ đạo, trong mỗi tỉnh có một Ban và một Ban chịu trách nhiệm Hợp phần Trung tâm. Ngoài ra còn có một Ủy ban hỗn hợp chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ chung, phân bổ ngân sách chưa chia và có thể là phân bổ lại ngân sách giữa các hợp phần, giữa các tỉnh. Tuy nhiên, việc phân bổ lại ngân sách giữa các tỉnh chỉ diễn ra trong các trường hợp đặc biệt.

Ban chỉ đạo Chương trình là một kênh thông tin chính thức để thông qua những quyết định chung giữa UBND tỉnh Đắk Nông và Đại sứ quán Đan Mạch liên quan đến Chương trình Hỗ trợ phát triển Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Quyền hạn và phạm vi công tác

Ban Chỉ đạo sẽ quyết định về những vấn đề ưu tiên chung trong mỗi tỉnh thuộc Hợp phần phù hợp với Văn kiện Hợp phần, bao gồm phụ lục này, Văn kiện Chương trình, Thỏa thuận giữa hai Chính phủ và các tài liệu pháp lý khác. Nếu cần có sự thay đổi trong tài liệu của Hợp phần so với của Chương trình thì Ban chỉ đạo sẽ quyết định .. Tuy nhiên, ban Chỉ đạo không được thay đổi các mục đích của Chương trình và Hợp phần.

Quyền hạn của Ban Chỉ đạo Chương trình bao gồm cả việc thông qua các tài liệu kế hoạch chính, các báo cáo khởi động, báo cáo tiến độ, kế hoạch công tác, ngân sách, báo cáo kiểm toán, và các quyết định liên quan đến những vấn đề thực hiện chính như mua sắm thiết bị, cố vấn kỹ thuật, tư vấn nước ngoài ngắn hạn, các nghiên cứu v.v…

Thành phần

Thành phần của Ban chỉ đạo bao gồm:

• Phó chủ tịch UBND tỉnh (Đồng chủ tọa);

• Đại diện của Đại sứ quán Đan Mạch (Đồng chủ tọa)

• Giám đốc hoặc phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

• Các đại diện khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

• Đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban dân tộc và miền núi, Kho bạc của Tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Sở Tài chính;

• Chủ tịch của các huyện tham gia chương trình;

Các nhà chuyên môn có thể được mời tham dự các buổi họp là

• Đại diện các cơ sở cung cấp dịch vụ;

• Các cố vấn kỹ thuật.


(Trích: Báo cáo hợp phần tỉnh Đăk Nông)

Tin khác