Ban quản lý chương trình Hợp phần tỉnh Đắk Nông

02/01/2009

Ban quản lý Hợp phần cấp tỉnh có chức năng quản lý, điều phối và thực hiện các công việc hàng ngày của chương trình ở cấp tỉnh. Cấu trúc quản lý và nhiệm vụ chi tiết của Ban quản lý chương trình cấp tỉnh sẽ được mô tả chi tiết trong cẩm nang hướng dẫn về tổ chức cho chương trình ARD SPS.

Thành phần của Ban quản lý cấp tỉnh:

• Giám đốc/ Điều phối viên cấp tỉnh: Giám đốc hay Phó Giám đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

• Phó giám đốc/Phó điều phối viên cấp tỉnh: Do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm.

• Kế toán trưởng: Do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm.

• Các nhân viên khác cũng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm.

• Cán bộ hỗ trợ là giúp củng cố hệ thống theo dõi đánh giá hiện có tại các cấp tỉnh và huyện trong giai đoạn đầu (vị trí này sẽ được đánh giá lại sau một năm)

• Kế toán sẽ hỗ trợ cho vị trí kế toán trưởng do tỉnh bổ nhiệm (vị trí này sẽ được đánh giá lại sau một năm)

• Vị trí thư ký kiêm phiên dịch sẽ chủ yếu là hỗ trợ Cố vấn quốc tế và làm các chức năng hỗ trợ khác.

• Cố vấn quốc tế

Trách nhiệm của Ban quản lý chương trình cấp tỉnh

• Các Ban quản lý chương trình sẽ quản lý, điều phiều phối và thực hiện bốn tiểu hợp phần của Hợp phần cấp tỉnh và các hoạt động của nó.

• Các Ban quản lý chương trình chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị các kế hoạch thực hiện, các báo cáo tiến độ, các báo cáo tổng hợp về tài chính, các báo cáo theo dõi v.v. Ban điều phối Hợp phấn Trung Ương sẽ tổng hợp các báo cáo này, nhưng Ban quản lý chương trình của các tỉnh chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian của các báo cáo.

• Ban quản lý chương trình cũng có trách nhiệm đảm bảo việc theo dõi ARD SPS có sự tham gia, đảm bảo sự bình đẳng giới và các dân tộc thiểu số, các vấn đề về môi trường và thực hành một chính phủ tốt. Đảm bảo sự tham gia bình đẳng của nam và nữ từ thành phần liên quan vào các hoạt động giám sát và các cuộc họp ra quyết định ở mọi cấp cũng là vấn đề ưu tiên của Ban quản lý chương trình. Ban quản lý cần điều phối và hài hòa hóa với các chương trình khác, các nhà tài trợ, các cơ quan của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị cung cấp dịch vụ trong các hệ thống giám sát và đánh giá để nhằm tránh trùng lặp và để hoạt động có hiệu quả hơn.

• Ban quản lý sẽ hỗ trợ Ban chỉ đạo chương trình cũng như Ban điều phối cấp huyện trong việc lập kế hoạch, giám sát, đánh giá, tổng hợp tài khoản v.v.

• Ban quản lý sẽ gửi cho các thành viên của Ban chỉ đạo chương trình lịch họp và các tài liệu có liên quan khác ít nhất là một tuần trước khi họp.

• Ban quản lý chịu trách nhiệm ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và gửi các biên bản đó cho các thành viên trong vòng 7 ngày làm việc sau ngày họp.


(Trích: Báo cáo hợp phần tỉnh Dak Nông)

Tin khác