Quyết định số 32/BNN-KHCN về Phê duyệt danh mục đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao

14/01/2009

Ngày 06 tháng 01 năm 2009, Bộ NN đã ký Quyết định số 32/BNN-KHCN về Phê duyệt danh mục đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao. Theo đó:

- Phê duyệt danh mục đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao do Tiểu hợp phần 2, Hợp phần trung ương, Dự án "Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012" quản lý, như trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Ban Quản lý Tiểu hợp phần 2 có trách nhiệm triển khai và quản lý Chương trình theo Quy chế về quản lý đề tài/dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao, Tiểu hợp phần 2, Hợp phần Trung ương – ARD SPS, ban hành kèm theo Quyết định số 4061/BNN-KHCN, ngày 19 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng, Ban Quản lý tiểu hợp phần 2 thuộc hợp phần Trung ương, các đơn vị liên quan, các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện đề tài/dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải Quyết định tại đây


Tin khác