Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020

31/03/2009

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2005 quy định rõ để công tác quy hoạch có hiệu quả, đạt được mục tiêu phát triển bền vững, công tác đánh giá môi trường chiến lược cần phải được lồng ghép và tiến hành song song với quy trình xây dựng quy hoạch ngay từ những khâu đầu tiên của quy trình đó. Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 và đánh giá môi trường chiến lược phải được xây dựng ngay từ giai đoạn lập quy hoạch tỉnh.

Mục đích

Xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh ĐăkNông đến năm 2020, tập chung vào đề xuất phương án và nhiệm vụ phát triển, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông một cách có khoa học nhằm phát huy lợi thế của tỉnh đối với vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và cả nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển của vùng đối với tỉnh và hội nhập với phát triển chung của đất nước và khu vực trong thời kỳ 2011 - 2020

Phạm vi quy hoạch

 
 Một góc Gia Nghĩa

Không gian và thời gian: Không gian của quy hoạch tổng thể bao gồm toàn bộ Tỉnh Đăk Nông. Thời gian quy hoạch của dự án từ nay đến năm 2020.

Phạm vi hoạt động: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội có thể bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh, đề cập đến tất cả các nghành, của các lĩnh vực xã hội, các khu vực lãnh thổ và cả lĩnh vực môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng của tỉnh.

Quan điểm phát triển

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực trong tỉnh, tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh về đất, tài nguyên rừng, tiểm năng thuỷ điện, khoáng sản bô xít và các lợi thế về du lịch sinh thái và tăng cường thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài.

Xem toàn văn báo cáo tại đây


IPSARD

Tin khác